Usnesení - Rada

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OŽP 30.9.19 3965/19 Změna smlouvy č. 11611842 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Dodatek č. 1 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OIT 30.9.19 3964/19 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k VZ Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje (přidělení VZ vybranému dodavateli) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OKDS 30.9.19 3963/19 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2019 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
  OŽP 30.9.19 3962/19 Vodárenská a kanalizační a.s. – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 30.9.19 3961/19 Obec Ejpovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 30.9.19 3960/19 Výpověď dotace a změna typu zdroje u žádosti v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 30.9.19 3959/19 Výpověď a prominutí sankce za pozdě doložené závěrečné vyúčtování u účelových individuálních dotací dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 30.9.19 3958/19 Neuplatnění sankce v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 30.9.19 3957/19 Uzavření smlouvy o dílo ve věci „Výsadba nových dřevin" v obcích Plzeňského kraje Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 30.9.19 3956/19 Změna nařízení č. 2/2019 Plzeňského kraje Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 30.9.19 3955/19 Darování vyřazeného majetku na vybavení nemocnice v Sýrii Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 30.9.19 3954/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 30.9.19 3953/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Triatlon Plzeň, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 30.9.19 3952/19 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OKP 30.9.19 3951/19 Pravidla pro účtování Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3950/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3118/19 ze dne 25. února 2019 a návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Národního dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy (COP) Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
  OŠMS 30.9.19 3949/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1936/18 ze dne 23. dubna 2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3948/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 950/17 ze dne 21. srpna 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  Příloha č. 4 – Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
  OŠMS 30.9.19 3947/19 Změna Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ – ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3946/19 Projekt Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s názvem „Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy“ Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3945/19 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3944/19 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3943/19 Vyřazení movitého majetku Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice, Erbenova 184 likvidací Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3942/19 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 – Škoda Fabia Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3941/19 Jmenování konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů – Dětského domova, Nepomuk a Integrované střední školy, Plzeň, Škroupova 18 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3940/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3939/19 Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu a uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 v projektu „Digitální vzdělání pedagogů SŠ pro efektivní výuku“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3938/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3937/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 30.9.19 3936/19 Objednávka na vypracování projektů a vyznačení dílčích úseků dálkových cyklotras Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 30.9.19 3935/19 Zařazení stavebních akcí z úspor do seznamu akcí a zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 30.9.19 3934/19 Schválení záměru realizace projektu „Busy 2020" a uzavření Příkazních smluv o zastoupení zadavatele s Centrálním nákupem, p. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 30.9.19 3933/19 Uzavření Dodatku č. 38 ke Smlouvě o závazku veř. služby v drážní dop. a Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní os. dopravě na tratích č. 190 a č. 170 na částech tratí v působnosti PK, s dopravcem ČD, a.s. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 30.9.19 3932/19 Uzavření Dodatků č. 1/2020 ke Smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 30.9.19 3931/19 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě v Plzeňském kraji“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 30.9.19 3930/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 11 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2020 - 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 30.9.19 3929/19 Záměr realizace sochy Milady Horákové Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 30.9.19 3928/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 30.9.19 3927/19 Vyhlášení „Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020" Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 30.9.19 3926/19 Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji - změna termínu usnesení RPK č. 3208/19 z 18. 3. 2019 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 30.9.19 3925/19 Souhlas k přijetí daru Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  ORR 30.9.19 3924/19 Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 30.9.19 3923/19 Převod 200 ks licencí SW Symantec Protection Suite Enterprise Edition na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 30.9.19 3922/19 Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o poskytování technické podpory, údržby, servisu a rozvoje systému prvků aktivního monitoringu a informačních systémů Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 30.9.19 3921/19 Zrušení věcného břemene k. ú. Klatovy - SK Klatovy 1898, z.s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3920/19 Plzeňský kraj – Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Dětský domov Čtyřlístek, Planá x město Planá, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3919/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3918/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3917/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3916/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Borovy, Vlčnov u Zavlekova, Velhartice, Předslav, Nehodiv, Chotěšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-jih x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3915/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Libosváry – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vidice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3914/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kralovice u Rakovníka x město Kralovice – Dům sociální péče Kralovice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.9.19 3913/19 Výkup pozemku v k. ú. Domaslav - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. B., V. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3912/19 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z oblastí Individuální projekty a Ostatní financování do oblasti Sociální věci a navýšení rozpočtu PK o vratky nevyčerpaných dotací - projekt "Podpora sociálních služeb v PK 2016 - 2019" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3911/19 Rozpočtové opatření č. 194 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Příloha č. 1 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2019
  OEK 30.9.19 3910/19 Rozpočtové opatření č. 193 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. v rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3909/19 Rozpočtové opatření č. 192 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3908/19 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3907/19 Rozpočtové opatření č. 190 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtových oblastech Ostatní financování a Sociální věci a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3906/19 Rozpočtové opatření č. 189 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3905/19 Rozpočtové opatření č. 188 – Přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3904/19 Rozpočtové opatření č. 187 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3903/19 Rozpočtové opatření č. 186 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 30.9.19 3902/19 Rozpočtové opatření č. 185 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3901/19 Rozpočtové opatření č. 184 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3900/19 Rozpočtové opatření č. 183 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3899/19 Rozpočtové opatření č. 182 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 30.9.19 3898/19 Rozpočtové opatření č. 181 – Přesun z oblasti Zdravotnictví, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 30.9.19 3897/19 Rozpočtové opatření č. 180 - přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3896/19 Rozpočtové opatření č. 179 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3895/19 Rozpočtové opatření č. 178 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - ITEP 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3894/19 Rozpočtové opatření č. 177 - dotace MK - UZ 34013, 34057, 34070, 34941, 34949 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
  OEK 30.9.19 3893/19 Rozpočtové opatření č. 176 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070, UZ 33077 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3892/19 Rozpočtové opatření č. 175 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Ekologické zahrady 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3891/19 Rozpočtové opatření č. 174 – UZ 13013, snížení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3890/19 Rozpočtové opatření č. 173 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3889/19 Rozpočtové opatření č. 172 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3888/19 Rozpočtové opatření č. 171 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3887/19 Rozpočtové opatření č. 170 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3886/19 Rozpočtové opatření č. 169 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 30.9.19 3885/19 Rozpočtové opatření č. 168 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘE 30.9.19 3884/19 Změna v Komisi životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 30.9.19 3883/19 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 30.9.19 3882/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 30.9.19 3881/19 Finanční dar vybraným politickým vězňům z Plzeňského kraje Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 30.9.19 3880/19 Uzavření příkazní smlouvy na realizaci reprezentačního plesu Plzeňského kraje Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 30.9.19 3879/19 Uzavření smlouvy o spolupráci na akci Strašidelný rej 2019 se spolkem ART PLZEŇ, z. s. Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 30.9.19 3878/19 Stipendium Plzeňského kraje 2019 Mertlová Eva, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OEK 26.8.19 3877/19 Souhlas s poskytnutím návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3876/19 Směrnice RPK Financování projektů realizovaných zřizovanými organizacemi Plzeňského kraje - aktualizované znění Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OVVŽÚ 26.8.19 3875/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 26.8.19 3874/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 2. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3873/19 IZ - Informace o projektu v oblasti odborného vzdělávání škol zaměřených na automobilový průmysl „TATRA do škol“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3872/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OEK 26.8.19 3871/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3870/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3869/19 Obec Nadryby – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3868/19 Obec Zemětice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3867/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3866/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3865/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3864/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3863/19 Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3862/19 Výpověď individuální dotace dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3861/19 Výpověď dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3860/19 Výsledek podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění laboratorních vyšetření na mor včelího plodu (MVP)“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3859/19 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!“ Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3858/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3857/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3856/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3855/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu celostátní fotografické soutěže Plaská Lípa 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3854/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání publikace „Lesy českého státu II.“ Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3853/19 Poskytnutí individuální dotace na renovaci výstavního fundusu pro okrasné ptactvo a okrasné a užitkové holuby Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3852/19 Poskytnutí individuální dotace na akci „Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu, v oblasti práce s dětmi a mládeží“ v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3851/19 Poskytnutí individuální dotace na výstavbu vzdělávacího a rybochovného zařízení Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3850/19 Poskytnutí finančního daru jako ocenění „Farmář roku“ v rámci konání Dožínek Plzeňského kraje v roce 2019 Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3849/19 Projekt fúze nemocnic Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3848/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3847/19 Dotační program „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3846/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3845/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OVVŽÚ 26.8.19 3844/19 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Roomster Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OVVŽÚ 26.8.19 3843/19 Výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky „Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje“ Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 26.8.19 3842/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 26.8.19 3841/19 Přeshraniční projekt „Zlatá stezka – setkávání na trase, která nemá hranic“ Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 26.8.19 3840/19 Uzavření nájemní smlouvy s organizací Správa Národního parku Šumava Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 26.8.19 3839/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 26.8.19 3838/19 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3837/19 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3836/19 Vyřazení movitého majetku likvidací – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 – multifunkční tiskárna DJ 800PS, skener DesignJen 815 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3835/19 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – AVIA A31.1.N-SPOM-1 a ŠKODA FELICIA LXI Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3834/19 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ – ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3833/19 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3832/19 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Dětského domova, Nepomuk a Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3831/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3830/19 Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem organizací zřizovaných Plzeňským krajem v projektu „Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3829/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3828/19 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3827/19 Souhlas s pořízením movitého majetku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3826/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3825/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje 2377/18 ze dne 27.8.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3824/19 Požadavek legislativní úpravy a zpracování možných postupů a příprava podkladů pro možnou zákonodárnou iniciativu ve věci omezení tranzitní dopravy nákladních automobilů po silnicích II. a III. třídy Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3823/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3822/19 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2018 - Uzavření dodatků, dodatečného vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3821/19 Zrušení nabídkového řízení na veř. zakázku „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko" a vyhlášení nabídkových řízení na veř. zakázky Plzeňsko – 2. vyhlášení a Jihozápad Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3820/19 Výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Rozšíření komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3819/19 Darování účelové komunikace do majetku obce Tlučná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3818/19 Předložení žádosti o podporu a zařazení silničních staveb (projektů) do dosud nevyhlášené výzvy IROPu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl SC 1.1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3817/19 Uložení sml. pokuty dopravci České dráhy, a.s., na zákl. Smlouvy o závazku veř. služby v drážní dopravě a Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopr. na tratích č. 190 Plzeň–České Budějovice a č.170 Plzeň-Cheb_1.Q 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3816/19 Uložení smluvní pokuty dopravci GW Train Regio a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje)–za I. pololetí 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3815/19 Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3814/19 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3813/19 Uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3812/19 Dohoda o spolupráci při využití pozemních komunikací LB Minerals, s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3811/19 Schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/233 – Rekonstrukce silnice – průtah Chrást (přejezd ČD – u školy)“ a zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 26.8.19 3810/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3809/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3808/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 – změna usnesení a poskytnutí dotace náhradníkovi Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3807/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje" pro rok 2019 - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3806/19 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3805/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 26.8.19 3804/19 Stanovení odměny - sociální oblast Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3803/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji pro období od 1. 1. 2020 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3802/19 Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3801/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3800/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3799/19 Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3798/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3797/19 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3796/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3795/19 Souhlas k přijetí darů Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3794/19 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3793/19 Individuální dotace odbor sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 26.8.19 3792/19 Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje s BIC Plzeň
  Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni
  OIT 26.8.19 3791/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
  Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  ORR 26.8.19 3790/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 26.8.19 3789/19 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 - schválení dotací a souhlas s návrhem dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MR PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MAS PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
  OKŘ 26.8.19 3788/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 26.8.19 3787/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 26.8.19 3786/19 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - vyvlastnění pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3785/19 Změna účelu využití finančních prostředků - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3784/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3783/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3782/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Čachrov, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků, k. ú. Onen Svět a k. ú. Javorná na Šumavě Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3781/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x městys Žinkovy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kokořov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3780/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Úsilov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úsilov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3779/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Lesy ČR, s. p., bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Smolov a Libosváry Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit