Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  OKHE 9.4.18 3100/ZPK/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Protokol o provedené kontrole č. 14/2018 z kontroly činnosti Odboru životního prostředí KÚPK na úseku samostatné působnosti
  Příloha č. 2 - Zápis ze 13. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 20. 2. 2018
  Příloha č. 3 - Protokol o provedené kontrole č. 13/2017 u Správy a údržby silnic PK, p. o.
  Příloha č. 4.1. - Vyjádření k provedené kontrole č. 13/2017, č. j.: 2023/18/SÚSPK-P ze dne 7. 3. 2018 ze strany Bc. Pavla Panušky, generálního ředitele SÚS PK, p. o., vč. jeho příloh (č.4.2., 4.3.)
  Příloha č. 4.2. - Podkladové materiály pro kontrolní skupinu KV ZPK (zpracovatel: Ludmila Kvardová, datum vypracování: 8. 1. 2018)
  Příloha č. 4.3. - Stížnost na činnost kontrolní skupiny KV ZPK od Ludmily Kvardové)
  Příloha č. 5 – Vyjádření Ing. Štekla, předsedy Kontrolního výboru ZPK a zároveň vedoucího kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZPK, ke stížnosti na činnost kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZPK
  Příloha č. 6 - Znalecký posudek č. 160 – Posouzení předložených zpráv elektronické pošty z pohledu data, času a místa jejich odeslání a jejich případné následné změny
  Příloha č. 7 - Zápis ze 14. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 20. 3. 2018
  OKHE 9.4.18 3099/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  13. 2. 2018_Zápis ze 13. zasedání VVZ ZPK
  13. 3. 2018_Zápis ze 14. zasedání VVZ ZPK
  25. 1. 2018_Zápis ze 12. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 1 zápisu ze 14. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 9.4.18 3098/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 03. 2018 vč. příloh
  OKHE 9.4.18 3097/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 05. 03. 2018 vč. příloh
  OKHE 9.4.18 3096/ZPK/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Votava Václav Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 12. 03. 2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 02. 2018 vč. příloh
  ODSH 9.4.18 3095/ZPK/18 Dodatek č. 26 ke zřizovací listině SÚS PK Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Dodatek č. 26 ke Zřizovací listině SÚS PK
  OKŘE 9.4.18 3094/ZPK/18 Volba členů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OKHE 9.4.18 3093/ZPK/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OŠMS 9.4.18 3092/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 8. jednání VPCRSM ze dne 15.3.2018
  Zápis ze 7. jednání VPCRSM ze dne 23.1.2018
  OFPEU 9.4.18 3091/ZPK/18 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Návrh rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava pro rok 2018
  Plnění rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2017
  Smlouva o poskytnutí účelové dotace zemi Horní Rakousy na na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava
  Žádost země Horní Rakousy o poskytnutí dotace na činnost kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
  OSV 9.4.18 3090/ZPK/18 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost
  Příloha č. 2 - Nevyplacené finanční prostředky
  Příloha č. 3 - Zproštění mlčenlivosti
  ODSH 9.4.18 3089/ZPK/18 Darování části silnice II/185, silnice III/18515 a mostu, a části silnice III/0228 městu Klatovy Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 žádost SÚS PK o vyřazení silnice (včetně usnesení ZM Klatovy)
  Č. 2 výpisy z KN
  Č. 3 ortofota z KN
  Č. 4 list mostního objektu
  Č. 5 mapa SDB Ostrava
  Č. 6 návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
  Č. 7 návrh darovací smlouvy
  OŠMS 9.4.18 3088/ZPK/18 Schválení předání projektové dokumentace Statutárnímu městu Plzni Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Žádost o souhlas s předáním projektové dokumentace Statutárnímu městu Plzni
  ODSH 9.4.18 3087/ZPK/18 Darování části silnice II/196 a části silnice III/19520 městu Poběžovice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 Žádost SÚS PK o vyřazení silnice (včetně příloh)
  Č. 2 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
  Č. 3 Návrh darovací smlouvy
  OŠMS 9.4.18 3086/ZPK/18 Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost Nadačního fondu západočeských olympioniků
  Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí finančního daru
  OŠMS 9.4.18 3085/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 8. jednání VVVZ ze dne 11.1.2018
  Zápis z 9. jednání VVVZ ze dne 8.3.2018
  OIM 9.4.18 3084/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemku v ulici Baldovská, Domažlice – Centrum sociálních služeb Domažlice x město Domažlice Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Katastrální mapa
  LV č. 1, k. ú. Domažlice
  OKHE 9.4.18 3083/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis z jednání výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK ze dne 19. 3. 2018
  ODSH 9.4.18 3081/ZPK/18 Majetkoprávní vypořádání stavby „Silnice I/27 – přeložka Třemošná“. Uzavření darovací smlouvy (bezúplatné nabytí 2 úseků silnice I/27 umístěných na pozemcích v k.ú. Třemošná) - PK x ČR – ŘSD. Změna usnesení ZPK č. 360/17 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - Žádost SÚS PK o projednání a postoupení ke schválení orgánům PK ve věci majetkoprávního vypořádání stavby „Silnice I/27 – přeložka Třemošná“ (včetně příloh – výpis z LV, kopie GP, katastrální mapa)
  příloha č. 2 – kopie rozhodnutí MD
  příloha č. 3 - situace návrhu změn v silniční síti – SDB Ostrava, mapa s úseky – SDB Ostrava
  příloha č. 4 - návrh darovací smlouvy
  příloha č. 5 – usnesení ZPK č. 360/17 ze dne 11.9.2017
  ODSH 9.4.18 3080/ZPK/18 Budoucí majetkoprávní vypořádání stavby „I/21 – Nová Hospoda – Kočov, 1. a 2. stavba“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - Žádost SÚS PK o projednání a postoupení ke schválení orgánům PK ve věci budoucího majetkoprávního vypořádání stavby „I/21 – Nová Hospoda – Kočov, 1. a 2. stavba“ (včetně příloh – informace o pozemcích z KN, ortofota)
  příloha č. 2 – výpis z KN na pozemek parc.č. 2665/3 k.ú. Kočov (věcná břemena)
  příloha č. 3 - návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací Kočov č. 6/17 33100/1728/Kt
  příloha č. 4 - návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací Bezděkov č. 7/17-33100/1893/Kt
  příloha č. 5 - situace návrhu změn v silniční síti – SDB Ostrava
  OIM 9.4.18 3079/ZPK/18 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Pavel Gross Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Geometrický plán č. 148-1079/2007
  LV č. 98
  OZDR 9.4.18 3078/ZPK/18 Petice za obnovu základní péče v nemocnici města Sušice a spádových oblastí Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Předložení „Petice za obnovu základní péče v nemocnici města Sušice" Městským úřadem Sušice (přiložena pouze jedna strana petice - zbytek uložen na Odboru kancelář hejtmana KÚPK)
  Příloha č. 2 – Žádost o podporu petice
  Příloha č. 3 - Žádost města Sušice o finanční podporu
  OZDR 9.4.18 3077/ZPK/18 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Karlovarským krajem při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – žádost Karlovarského kraje
  Příloha č. 2 – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
  OIM 9.4.18 3076/ZPK/18 Prodej pozemku v k. ú. Horní Bělá – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Alena a Jaroslav Paradýsovi Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 358
  Mapka
  OŽP 9.4.18 3075/ZPK/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2018 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí
  Příloha č. 3 - Návrh veřejnoprávní smlouvy
  Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí
  OIM 9.4.18 3074/ZPK/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Seč, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 10001
  LV č. 263
  Mapky č. 1 – 3
  OIM 9.4.18 3073/ZPK/18 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Václav Mašek Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 46
  Mapka
  OIM 9.4.18 3072/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 10001
  Mapka
  OKP 9.4.18 3070/ZPK/18 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  č. 2 Poskytnuté dotace – schválené ZPK
  č. 3 Návrh rastrové smlouvy
  OZDR 9.4.18 3069/ZPK/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na akci AVON pochod Klatovy 2018 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - návrh smlouvy o poskytnutí dotace
  OEK 9.4.18 3068/ZPK/18 Záměr přijmout bankovní úvěr kombinovaného typu pro Plzeňský kraj Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky uchazečů do výběrového řízení s názvem „Bankovní úvěr pro Plzeňský kraj 2018“
  Příloha č. 2 – Přehled předpokládaných výdajů a příjmů IP v letech 2018 – 2023
  Příloha č. 3 – Seznam IP vybraných k předfinancování v letech 2018 – 2023
  OSV 9.4.18 3067/ZPK/18 Schválení Dodatku č. 4 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015-2018 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Dodatek č. 4
  OKHE 9.4.18 3066/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  zápis z jednání Výboru pro oblast dopravy ZPK 12.2.2018
  zápis z jednání Výboru pro oblast dopravy ZPK 12.3.2018
  OKP 9.4.18 3065/ZPK/18 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2018 - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Č. 2 - Poskytnuté dotace včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ - schválené ZPK
  Č. 3 - Poskytnuté dotace v rámci programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ - schválené ZPK
  Č. 4 - Návrh rastrových smluv - vzor č. 1 a vzor č. 2
  Č. 5 - Neposkytnuté dotace v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ - neschválené ZPK
  Č. 6 - Neposkytnutá dotace v rámci programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ - neschválená ZPK
  OIM 9.4.18 3064/ZPK/18 Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Osek u Rokycan v dražbě nedobrovolné – Tomáš Faltus x Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 9.4.18 3063/ZPK/18 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  OIM 9.4.18 3062/ZPK/18 Výkup pozemků v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město x Lobkowiczové Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 – Mapa se zákresem pozemků
  Příloha č. 3 – Geometrický plán
  OSV 9.4.18 3061/ZPK/18 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018 - rozdělení finanční dotace Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh na přidělení finančních prostředků
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
  OIT 9.4.18 3060/ZPK/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 1. kolo Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Usnesení RPK č. 1769/18
  Příloha č. 2 - Zápis z jednání komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu OIT
  Příloha č. 3 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Stod
  Příloha č. 4 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Blovice
  OIM 9.4.18 3059/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
  Příloha č. 2 – Listy vlastnictví č. 593 pro k. ú. Mladotice, č. 83 pro k. ú. Babice u Holubče a č. 6625 pro k. ú. Domažlice
  OIM 9.4.18 3058/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Litohlavy (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – LV č. 10001 pro k. ú. Litohlavy
  OIT 9.4.18 3057/ZPK/18 Přidělení dotace z dotačního programu "Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018" Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z jednání komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu OIT
  Příloha č. 2 - Usnesení RPK č. 1770/18
  Příloha č. 3 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Klatovy
  OIM 9.4.18 3056/ZPK/18 Koupě nemovitostí Revoluční 100, Plzeň a Heyrovského 23, Plzeň x statutární město Plzeň Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Částečný LV č. 1, k. ú. Lobzy - ZUŠ B. Smetany
  Částečný LV č. 1, k. ú. Plzeň - ZŠ Heyrovského
  Katastrální mapa - ZŠ Heyrovského
  Katastrální mapa - ZUŠ B. Smetany
  Znalecký posudek č. 2385/2017
  Znalecký posudek č. 3130-120/2017
  OŠMS 9.4.18 3055/ZPK/18 Schválení Darovací smlouvy Statutárnímu městu Plzeň na projekt „Letní SPORTMANIE Plzeň 2018“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost Statutárního města Plzně
  Příloha č. 2 - Darovací smlouva o poskytnutí účelového peněžního daru
  ODSH 9.4.18 3054/ZPK/18 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2018 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost Centra služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace
  Příloha č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy
  OKP 9.4.18 3053/ZPK/18 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018 – poskytnutí dotací Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené ZPK
  Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
  Příloha č. 4 - Neposkytnutá dotace - neschválená ZPK
  OIM 9.4.18 3052/ZPK/18 Koupě nemovitostí sady 5. května 42, Plzeň a Kopeckého sady 10, Plzeň x statutární město Plzeň Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Částečné LV č. 1, k.ú. Plzeň - Konzervatoř
  Částečné LV č. 1, k.ú. Plzeň - Krajské centrum vzdělávání
  Katastrální mapa - Konzervatoř
  Katastrální mapa - Krajské centrum vzdělávání
  Znalecký posudek č. 3129-119/2017
  Znalecký posudek č. 3131-121/2017
  OŠMS 9.4.18 3051/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Zápis z jednání pracovní skupiny
  Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  Příloha č.1 - Seznam projektů žádosti o poskytnutí finančních prostředků
  ODSH 9.4.18 3050/ZPK/18 Žádost města Tachov o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Mže“ a „Cyklobusu Český les“ pro rok 2018 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost města Tachov o dotaci
  Příloha č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  ODSH 9.4.18 3049/ZPK/18 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2018" Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost města Břasy o dotaci
  Příloha č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  OIM 9.4.18 3048/ZPK/18 Koupě nemovitostí Smetanovy sady 2, Plzeň x statutární město Plzeň Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Částečný LV č. 1, k. ú. Plzeň
  Katastrální mapa
  Vyčíslení investic vložených do nemovitostí Plzeňským krajem
  Znalecký posudek č. 2411/2017
  OŽP 9.4.18 3047/ZPK/18 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2018 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádosti o dotaci (záchranné stanice)
  Příloha č. 2 - Návrh rastrové veřejnoprávní smlouvy
  OIM 9.4.18 3046/ZPK/18 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Plzeň, k. ú. Bolevec a k. ú. Doubravka – Plzeňský kraj x statutární město Plzeň Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  GP č. 11166-16/2018 (oddělení pozemku a VB nám. TGM)
  GP č. 11172-19/2018 (VB Petákova)
  GP č. 2123-17/2018 (oddělení pozemků a VB Mohylová
  GP č. 4099-15/2018 (VB Tachovská)
  LV č. 1 - k. ú. Bolevec
  LV č. 1 - k. ú. Doubravka
  LV č. 1 - k. ú. Plzeň
  OŠMS 9.4.18 3045/ZPK/18 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Návrh podpory hodnoticí komise
  Příloha č. 2 – Zápis z jednání hodnoticí komise