RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Usnesení

Ve věci: Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020 - poskytnutí dotací
Číslo usnesení: 4940/20
Číslo zasedání: 91
Datum konání: 22. 6. 2020

I.             Bere na vědomí

zápis ze zasedání Hodnotící komise dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“ (dále jen „program“), včetně návrhu na rozdělení dotací žadatelům z programu a označení vyřazených žádostí; zápis je přílohou č. 1 návrhu usnesení

 

 

II.            Schvaluje

1.    poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 390.000 Kč žadatelům v rámci programu dle přílohy č. 2 návrhu usnesení

2.    uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli dle bodu II. 1. tohoto usnesení a návrh rastrové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu dle přílohy č. 3 návrhu usnesení

 

Dotace uvedené v příloze č. 2 návrhu usnesení jsou poskytovány jako veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.06.2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26.06.2014, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14.06.2017

 

 

III.           Souhlasí

s poskytnutím účelových neinvestičních dotací v celkové výši 110.000 Kč žadatelům v rámci programu dle „Návrhu na rozdělení dotací z programu pro jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje“, který tvoří přílohu č. 4 návrhu usnesení

 

U dotací uvedených v příloze č. 4 návrhu usnesení se jedná o souhlas s poskytnutím dotací jako veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.06.2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26.06.2014, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14.06.2017

 

 

IV.          Doporučuje

Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům dle bodu III. tohoto usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli

 

 

V.           Ukládá

1.    odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení dle schváleného znění programu včetně vypracování smluv s žadateli

 

2.    Ing. Vladislavu Vilímcovi, náměstkovi hejtmana pro oblast kultury a památkové péče:

 

a)   předložit Zastupitelstvu Plzeňského kraje návrh usnesení dle bodů III. a IV. tohoto usnesení

b)   podepsat smlouvy o poskytnutí účelových dotací v rámci programu s žadateli dle bodu II. tohoto usnesení

 

 

Termín:

31. 12. 2020

Zodpovídá:

Ing. Vladislav Vilímec