Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
1393/23 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 4 36 29 0 5 2
1394/23 Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet Schváleno 5 36 36 0 0 0
1395/23 Darování dýchacích přístrojů Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje pro potřeby Policie ČR Schváleno 6 36 36 0 0 0
1396/23 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Schváleno 7 36 36 0 0 0
1397/23 Poskytnutí dotace městu Klatovy na stavbu požární zbrojnice Schváleno 8 36 36 0 0 0
1398/23 Poskytnutí individuálních dotací-havarijní a naléhavé potřeby obcí Schváleno 12 36 34 0 2 0
1399/23 Poskytnutí individuální dotace - obec Otěšice Schváleno 13 36 36 0 0 0
1400/23 Prodloužení termínu realizace projektu DTM kanalizace Nýrsko 2022 Schváleno 14 36 35 0 0 1
1401/23 Individuální dotace OSV 2023 - Armáda spásy v České republice, z. s. , Městská charita Plzeň, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Schváleno 15 36 36 0 0 0
1402/23 „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“ - dodatky ke smlouvám, dodatky k pověření Schváleno 16 36 35 0 0 1
1403/23 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Schváleno 17 36 35 0 0 1
1404/23 Poskytnutí individuálních dotací ODSH na výstavbu cyklostezek, cyklotras a přírodně blízkých cest určených pro pohyb cyklistů v roce 2023 Schváleno 18 36 33 0 0 3
1405/23 Smlouva o podmínkách výstavby smíšené stezky pro pěší a cyklisty a následné majetkoprávní vypořádání stezky realizované v rámci projektu „Napojení severního Rokycanska na D5, I. etapa“ Schváleno 19 36 34 0 0 2
1406/23 Darování části silnice II/193 do majetku města Horšovský Týn a vyřazení z kategorie silnice Schváleno 20 36 33 0 0 3
1407/23 Poskytnutí individuální dotace na podporu vypracování variantní studie odkanalizování obce Lochousice Schváleno 21 36 32 0 0 4
1408/23 Změna účelu a prodloužení termínu realizace individuální dotace obci Němčovice na projekt „Útulek pro psy Zdeňka Srstky Němčovice 2023“ Schváleno 22 36 33 0 0 3
1409/23 Prodloužení termínů realizace projektů obcí Schváleno 23 36 35 0 0 1
1410/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci - projekt "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZSPK" Schváleno 24 36 35 0 0 1
1411/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci - projekt Modernizace vozového parku ZZSPK Schváleno 25 36 35 0 0 1
1412/23 Smlouva o převzetí provozu Sušické nemocnice Schváleno 26 36 26 0 8 2
1413/23 Poskytnutí účelové dotace v oblasti cestovního ruchu Schváleno 27 35 26 0 4 5
1414/23 Poskytnutí účelových dotací – Zámek Planá s.r.o., Římskokatolická farnost Město Touškov Schváleno 28 35 31 0 0 4
1415/23 Dotace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - prodloužení termínů a uzavření dodatků smluv Schváleno 29 35 32 0 0 3
1416/23 Spolupráce při obnově areálu zámku Zelená Hora, poskytnutí účelové dotace Schváleno 30 36 27 1 7 1
1417/23 Neposkytnutí neinvestiční dotace z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2023“ Schváleno 31 36 33 0 0 3
1418/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní umělecké škole, Rokycany, Jiráskova 181, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Schváleno 33 36 35 0 0 1
1419/23 Schválení NFV u projektu „Modernizace osvětlení a stavební úpravy – zlepšení tepelně-technických vlastností pavilonu 8 – internát – ul. Vejprnická č. p. 1027/40 a, Plzeň“ Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 Schváleno 33 36 35 0 0 1
1420/23 Schválení návratných finančních výpomocí projektů Středního odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 podaných do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Schváleno 33 36 35 0 0 1
1421/23 Schválení návratných finančních výpomocí u projektů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem podaných do 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Schváleno 33 36 35 0 0 1
1422/23 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Schváleno 34 36 33 0 1 2
1423/23 Zrušení Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Schváleno 36 36 34 0 0 2
1424/23 Informativní zpráva-Centrum sociálních služeb Tachov Schváleno 37 35 33 0 0 2
1