Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
482/21 Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Schváleno 7 42 27 0 15 0
483/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 8 43 40 0 1 2
484/21 Změny v orgánech Plzeňského kraje - rezignace,volby Schváleno 9 42 27 0 3 12
485/21 Změny v orgánech Plzeňského kraje–stanovení uvolněných funkcí Schváleno 10 42 27 0 3 12
486/21 Změny v orgánech Plzeňského kraje–zastupování hejtmanky Schváleno 11 42 28 0 2 12
487/21 Změna ve Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 12 41 35 0 4 2
488/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 13 39 23 1 14 1
489/21 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2022 Schváleno 14 40 40 0 0 0
490/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Mulačova nemocnice s.r.o. Schváleno 15 40 40 0 0 0
491/21 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv Schváleno 16 40 39 0 1 0
492/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Tachov Schváleno 17 40 38 0 2 0
493/21 Účelová dotace na rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí Schváleno 18 40 40 0 0 0
494/21 Prodloužení termínů realizace projektů obcí a u obce Bukovník také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Schváleno 19 40 40 0 0 0
495/21 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti vodohospodářské infrastruktury a uzavření veřejnoprávních smluv Schváleno 20 40 38 0 0 2
496/21 Poskytnutí individuální dotace na podporu zpracování studie odtokových poměrů pro městys Chodová Planá a uzavření veřejnoprávní smlouvy Schváleno 21 40 40 0 0 0
497/21 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 15 zpracovaná v roce 2021 Schváleno 22 40 39 0 0 1
498/21 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 a 2017 Schváleno 23 40 40 0 0 0
499/21 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace - uzavření dodatku Schváleno 24 40 40 0 0 0
500/21 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 - rozpočtová oblast Zastupitelé Schváleno 25 40 40 0 0 0
501/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 27 40 40 0 0 0
502/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Krchleby u Staňkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy ČR, s. p. Schváleno 27 40 40 0 0 0
503/21 Bezúplatné nabytí podílu pozemku a výkup podílů pozemku v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov, MZ, JK Schváleno 27 40 40 0 0 0
504/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Schváleno 27 40 40 0 0 0
505/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Plešnice - SÚS PK, středisko Plzeň-sever x ČR - Lesy ČR, s. p. Schváleno 27 40 40 0 0 0
506/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nevolice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nevolice Schváleno 27 40 40 0 0 0
507/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov Schváleno 27 40 40 0 0 0
508/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Správa železnic, s. o. Schváleno 27 40 40 0 0 0
509/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. Schváleno 27 40 40 0 0 0
510/21 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Výrobní společnost Čerchov a. s. Schváleno 29 40 38 0 0 2
511/21 Výkup pozemku v k. ú. Komorno – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x SJ, IJ, VJ Schváleno 29 40 38 0 0 2
512/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x společnost OSEVA Seeds s.r.o. Schváleno 29 40 38 0 0 2
513/21 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ŠS Schváleno 29 40 38 0 0 2
514/21 Výkup pozemku v k. ú. Tužice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KK Schváleno 29 40 38 0 0 2
515/21 Výkup pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM-PB a LB Schváleno 29 40 38 0 0 2
516/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolní Bělá - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x BJ Schváleno 29 40 38 0 0 2
517/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Schváleno 29 40 38 0 0 2
518/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JP Schváleno 29 40 38 0 0 2
519/21 Směna pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x AČ Schváleno 30 40 39 0 1 0
520/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Pařezov Schváleno 31 40 40 0 0 0
521/21 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 401/21 Schváleno 32 40 39 0 0 1
522/21 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 33 40 39 0 0 1
523/21 Prodej pozemků v k. ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x S. Ř. Schváleno 34 40 34 0 5 1
524/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x B. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Schváleno 35 40 36 0 4 0
525/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x Š. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Schváleno 36 40 34 0 4 2
526/21 Prodej pozemku v k. ú. Starý Kramolín formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Schváleno 37 40 39 0 0 1
527/21 Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň – umožnění stavebních úprav formou demolice a výstavbou nové budovy Schváleno 38 40 39 0 0 1
528/21 Pojistná smlouva č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Schváleno 39 40 40 0 0 0
529/21 Smlouva o smlouvě budoucí kupní části pozemku v k. ú. Liblín – Domov sociálních služeb Liblín x Liblínský statek, s.r.o. Schváleno 40 40 27 0 12 1
530/21 Schválení dodatků ke zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřízených Plzeňským krajem Schváleno 41 40 38 0 0 2
531/21 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Schváleno 42 40 38 0 0 2
532/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 – změna účelu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Schváleno 43 40 40 0 0 0
533/21 Schválení spolufinancování projektu Sportovní hala pro žákovský fotbal – SK PLZEŇ 1894 - projekt zapojený do výzvy Národní sportovní agentury Schváleno 44 40 39 0 0 1
534/21 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Schváleno 45 40 39 0 1 0
535/21 Sloučení Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská 14 se Základní uměleckou školou, Plzeň, Terezie Brzkové 33 Schváleno 46 40 40 0 0 0
536/21 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 - oblast Kultura - rastrové smlouvy Schváleno 47 40 39 0 0 1
537/21 Dotace na opravu památníku padlým v 1. a 2. světové válce v Hrádku - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Schváleno 48 40 39 0 0 1
538/21 Projekt Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Schváleno 50 39 23 0 14 2
539/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2022 Schváleno 51 40 40 0 0 0
540/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2022 Schváleno 52 40 40 0 0 0
541/21 Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Schváleno 53 40 40 0 0 0
542/21 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 48312019 - Mikroregion Radnicko Schváleno 54 40 40 0 0 0
543/21 Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení na mezinárodní dálkové cyklotrase CT3 v úseku Ovčí vrch, Domažlice, Plzeň, Rokycany, Těně Schváleno 55 40 38 0 0 2
544/21 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování - rozdělení dotací Schváleno 56 40 39 0 0 1
545/21 Vyrovnávací platby 2022 - sociální služby; změna Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraje pro rok 2022 Schváleno 57 40 40 0 0 0
546/21 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Spolek Ulice Plzeň Schváleno 58 40 40 0 0 0
547/21 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022 Schváleno 59 40 39 0 0 1
548/21 Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje Schváleno 60 40 40 0 0 0
549/21 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2022 Schváleno 61 39 39 0 0 0
550/21 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026 Schváleno 62 39 38 0 0 1
551/21 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 8/2020 – Prodloužení termínu realizace projektu Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa Schváleno 63 39 39 0 0 0
552/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
553/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
554/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
555/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
556/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
557/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
558/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
559/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
560/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 40 35 0 1 4
565/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů PK (běžné výdaje) - oblast Majetek Schváleno 67 40 38 0 0 2
566/21 Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Schváleno 67 40 38 0 0 2
567/21 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schváleno 67 40 38 0 0 2
568/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 Schváleno 67 40 38 0 0 2
569/21 IZ - Nepřijetí a vratka investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 Schváleno 67 40 38 0 0 2
570/21 IZ – Projekt Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - IROP REACT-EU Schváleno 67 40 38 0 0 2
1