Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
1000/22 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2023 Schváleno 46 36 32 0 0 4
1001/22 Spolek Aleš, z.s. - Žádost o změnu čerpání dotace, přesun mezi položkami Schváleno 47 36 35 0 0 1
1002/22 Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. krajská organizace Plzeňského kraje - Žádost o změnu čerpání dotace, přesun mezi položkami Schváleno 48 36 35 0 0 1
1003/22 Vyrovnávací platby na rok 2023 - sociální služby Schváleno 49 36 34 0 0 2
1004/22 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023 - rozdělení finančních prostředků Schváleno 50 36 34 0 1 1
1005/22 Dodatek č. 2 k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu Schváleno 51 36 33 0 0 3
1006/22 Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – změna účelu čerpání dotace Schváleno 52 35 29 0 5 1
1007/22 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025 Schváleno 53 35 34 0 0 1
1008/22 Dodatek č. 25 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Schváleno 54 35 34 0 0 1
1009/22 Darování části silnice III/19125 do majetku obce Javor a vyřazení z kategorie silnice Schváleno 55 35 34 0 0 1
1010/22 Schválení poskytnutí NFV příspěvkové organizaci SÚS PK na předfinancování výdajů souvisejících s realizací silniční stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ Schváleno 56 35 33 0 0 2
1011/22 Schválení poskytnutí NFV příspěvkové organizaci SÚS PK na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu „Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy“ Schváleno 57 35 33 0 1 1
1012/22 Dodatek č. 43 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Schváleno 58 35 34 0 0 1
1013/22 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2023 Schváleno 59 35 34 0 0 1
1014/22 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2023 Schváleno 60 35 34 0 0 1
1015/22 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1093/19 ze dne 08.04.2019 Schváleno 61 35 33 0 0 2
1016/22 Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení dálkové cyklotrasy č. 37 v úseku hraniční přechod Železná - město Plzeň Schváleno 62 35 35 0 0 0
1017/22 Prodloužení termínů realizace projektů a u obce Nemanice také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Schváleno 63 34 34 0 0 0
1018/22 Poskytnutí individuální dotace obci Olšany na realizaci projektu „Odkanalizování obce Olšany“ Schváleno 64 35 35 0 0 0
1019/22 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 16 zpracovaná v roce 2022 Schváleno 66 34 28 1 2 3
1020/22 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - obec Vrhaveč, obec Běšiny - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Schváleno 67 34 29 0 4 1
1021/22 Schvalování „Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“, „Plánu dílčího povodí Berounky“, „Plánu dílčího povodí Horní Vltavy“ a „Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje“ pro území v působnosti Plzeňského kraje Schváleno 68 34 32 0 0 2
1022/22 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 2022 - mimořádné průběžné kalkulace Schváleno 69 32 26 0 3 3
1023/22 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2023 Schváleno 70 32 26 1 2 3
1024/22 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smluv Schváleno 71 32 30 0 0 2
1025/22 Darování movitého majetku Nemocnici Lysets Schváleno 72 32 28 0 0 4
1026/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické, Plzeň, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Schváleno 73 32 30 0 0 2
1027/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“ – prodloužení termínu Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. Schváleno 74 32 30 0 0 2
1028/22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“ – prodloužení termínu městu Bělá nad Radbuzou Schváleno 75 32 29 0 0 3
1029/22 Dodatky ke zřizovacím listinám Schváleno 76 32 28 0 0 4
1030/22 Schválení poskytnutí další návratné finanční výpomoci Střední průmyslové škole, Tachov, Světce 1, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Schváleno 77 32 27 0 0 5
1031/22 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu „Energetické úspory - Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, Blovice, 336 13“ Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Schváleno 78 32 28 0 0 4
1032/22 Schválení návratné finanční výpomocí u projektu „Modernizace ZŠ, Tachov, P. Jilemnického“ Základní školy a Mateřská školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Schváleno 79 32 29 0 0 3
1033/22 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 - oblast Kultura - rastrové smlouvy Schváleno 80 32 29 0 0 3
1034/22 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury – obec Díly – Pomníček u Dobré vody Schváleno 81 32 30 0 0 2
1035/22 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2021 – výroba filmu Tancuj, Matyldo! Schváleno 82 32 30 0 0 2
1036/22 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 Schváleno 83 32 30 0 0 2
1037/22 Změna společenské smlouvy společnosti TWB Praha, s.r.o. Schváleno 84 31 26 0 4 1
1038/22 Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál Schváleno 85 30 26 0 4 0
1039/22 IZ - Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2022 Schváleno 86 30 30 0 0 0
1040/22 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Schváleno 87 30 29 0 0 1
1041/22 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schváleno 88 30 30 0 0 0
1042/22 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021 s obcí Břasy a městem Přeštice Schváleno 89 30 28 0 0 2
936/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 7 38 34 0 0 4
937/22 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
938/22 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
939/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
940/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
941/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
942/22 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
943/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
944/22 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
945/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
946/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
947/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
948/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
949/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
950/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
951/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 9 38 34 0 0 4
952/22 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 10 38 33 0 1 4
953/22 Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2024 a 2025 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Schváleno 16 38 29 6 3 0
954/22 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 17 36 33 0 1 2
955/22 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2023 Schváleno 18 36 30 0 0 6
956/22 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 - rozpočtová oblast Zastupitelé Schváleno 19 36 31 0 0 5
957/22 Změny uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace Schváleno 20 36 33 0 0 3
958/22 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Schváleno 21 36 33 0 0 3
959/22 Darování dalších šesti elektrocentrál Ivano-Frankivské oblasti na Ukrajině Schváleno 22 36 29 0 0 7
960/22 Prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu Optická síť v obci Milínov - etapa II. a III. Schváleno 23 36 33 0 0 3
961/22 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 Schváleno 24 35 35 0 0 0
962/22 Poskytnutí dotace na rekonstrukci požární zbrojnice - obec Velhartice Schváleno 25 35 35 0 0 0
963/22 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje, ve znění Aktualizací č. 1,2 a 4 Schváleno 27 32 28 0 3 1
964/22 Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje pro období 2023+ Schváleno 28 33 32 0 0 1
965/22 Aktualizace č. 3 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje Schváleno 29 32 29 0 0 3
966/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Břasy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy Schváleno 31 35 33 0 0 2
967/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Schváleno 31 35 33 0 0 2
968/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kamenný Újezd Schváleno 31 35 33 0 0 2
969/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Soběšice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Soběšice Schváleno 31 35 33 0 0 2
970/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov, k. ú. Příkosice a k. ú. Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Správa železnic, s. o. Schváleno 31 35 33 0 0 2
971/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bručná - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň Schváleno 31 35 33 0 0 2
972/22 Bezúplatný převod pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. Schváleno 31 35 33 0 0 2
973/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany Schváleno 31 35 33 0 0 2
974/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Poběžovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Poběžovice Schváleno 31 35 33 0 0 2
975/22 Bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Pňovany a Malovice u Erpužice – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov a Plzeň - sever x ČR – Správa železnic, státní organizace Schváleno 31 35 33 0 0 2
976/22 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 31 35 33 0 0 2
977/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Cebiv, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Cebiv Schváleno 31 35 33 0 0 2
978/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x obec Mileč, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mileč Schváleno 31 35 33 0 0 2
979/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotiměř u Blížejova, k. ú. Blížejov, k. ú. Malonice nad Zubřinou Schváleno 31 35 33 0 0 2
980/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úherce - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úherce u Nýřan Schváleno 31 35 33 0 0 2
981/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Šťáhlavy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Šťáhlavy a k. ú. Šťáhlavice Schváleno 31 35 33 0 0 2
982/22 Výkup pozemku v k. ú. Rozsedly – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JJ Schváleno 33 35 32 0 1 2
983/22 Výkup pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PP, LV Schváleno 33 35 32 0 1 2
984/22 Výkup pozemku v k. ú. Brtí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MJ Schváleno 33 35 32 0 1 2
985/22 Výkup pozemku v k. ú. Brtí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PK Schváleno 33 35 32 0 1 2
986/22 Výkup pozemků v k. ú. Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VS Schváleno 33 35 32 0 1 2
987/22 Výkup pozemku v k. ú. Klatovy - Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy - ČR, Státní pozemkový úřad Schváleno 34 35 33 0 0 2
988/22 Výkup pozemku v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x České dráhy, a. s. Schváleno 35 36 31 0 2 3
989/22 Výkup pozemku v k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MM, AMM Schváleno 36 36 35 0 0 1
990/22 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 898/22 ze dne 05. 09. 2022 Schváleno 37 36 35 0 0 1
991/22 Koupě pozemků v k. ú. Domažlice pro potřeby Domažlické nemocnice, a.s. x JS Schváleno 38 36 33 0 0 3
992/22 Koupě bytové jednotky č. 480/1 na adrese Pod Makovým vrchem 480, Holýšov - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace x JS Schváleno 39 35 33 0 0 2
993/22 Prodej pozemku v k. ú. Nová Ves u Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x AN Schváleno 41 35 34 0 0 1
994/22 Prodej pozemku v k. ú. Rokycany – Rokycanská nemocnice, a. s. x společnost STAVRA, s.r.o. Schváleno 41 35 34 0 0 1
995/22 Prodej pozemku v k. ú. Medná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x KK Schváleno 41 35 34 0 0 1
996/22 Souhlasné prohlášení k pozemku v k. ú. Osvračín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JCh, SCh Schváleno 42 35 34 0 0 1
997/22 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, k. ú. Honezovice, k. ú. Hradišťany Schváleno 43 35 33 0 0 2
998/22 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 44 35 32 0 0 3
999/22 Pojistná smlouva č. 8849005552 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Schváleno 45 35 30 0 1 4
1