Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
VVŽÚ 24. 4. 2017 538/17 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2017 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 537/17 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 536/17 Podání žádosti PK o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“), Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 535/17 Smlouva o dílo s Povodím Vltavy, státní podnik Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 534/17 Dohoda o realizaci projektu Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje v roce 2017 Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 533/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 532/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 531/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 530/17 Změna usnesení RPK č. 237/17 ze dne 23. 1. 2017 ve věci Vyřazení majetku (sanitní automobily) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 529/17 Účetní závěrky, výsledky hospodaření a výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2016 Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 528/17 Souhlas s předáním účetních hodnot a s uzavřením dodatku nájemní smlouvy - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 527/17 Souhlas s prominutím úroků z prodlení Nemocnicí Domažlice, příspěvkovou organizací Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 526/17 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 525/17 Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘE 24. 4. 2017 524/17 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 24. 4. 2017 523/17 Smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 522/17 Výsledek konkursního řízení Střední školy a Základní školy, Oselce Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 521/17 Vyřazení movitého majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 – automobil Ford Tranzit 130 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 520/17 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 519/17 Souhlas s umístěním sídla spolku Rodiče GOAS Stříbro, z.s. v budově Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 518/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 517/17 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 516/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 515/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 514/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 513/17 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – IV. čtvrtletí 2016 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 512/17 Uzavření Dohod o poskytnutí zálohy na mzdové náklady mezi Plzeňským krajem, organizátorem POVED s. r. o. a dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., ČSAD STTRANS a.s., Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o., PROBO BUS a.s. a Autobusy Karlovy Vary, Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 511/17 Udělení plné moci vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Dušanu Pakandlovi pro projekty Validace jízdného ve vozidlech IDP a Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 510/17 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2017 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 509/17 Odsouhlasení realizace stavebních akcí SÚS PK, z fondu investic pro rok 2017 a zrušení souhlasu u původních stavebních akcí Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 508/17 Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, st. organizací a Plzeňským krajem ve věci stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice“ a vyhlášení zadávacího řízení podlimitní VZ na stavbu Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
návrh Smlouvy o spolupráci SŽDC a PK
ODSH 24. 4. 2017 507/17 Souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce stavby dětského dopravního hřiště v Tachově mezi městem Tachov a Základní školou Zárečná v Tachově Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
dotační smlouva č. 34132016
návrh Smlouvy o výpůjčce Tachov a ZŠ Zárečná
žádost města Tachov o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce dopravního hřiště
ODSH 24. 4. 2017 506/17 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava v roce 2017 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 505/17 Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000115 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 24. 4. 2017 504/17 Zápis 6 kulturních statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 24. 4. 2017 503/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2017 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 24. 4. 2017 502/17 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 4. 2017 501/17 Souhlas s přijetím účelově určených finančních darů a individuální dotace – Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 4. 2017 500/17 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 24. 4. 2017 499/17 Prodloužení termínu pro splnění usnesení RPK č. 298/17 ze dne 27. 2. 2017 Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 24. 4. 2017 498/17 Pravidla soutěže žáků a škol v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet on-line kvízy IV. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 24. 4. 2017 497/17 Podání žádosti o dotaci a realizace projektu Informovaný senior VI. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 4. 2017 496/17 Soutěž Vesnice roku 2017 Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 4. 2017 495/17 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 - vyhlášení dotačního titulu Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 4. 2017 494/17 Dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017
ORR 24. 4. 2017 493/17 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017 - schválení dotací Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Návrh rozdělení dotací - DT Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2017
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací - DT Podpora místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy - mikroregiony
Příloha č. 4 - Návrh rastrové smlouvy - Místní akční skupiny
OIM 24. 4. 2017 492/17 Změna termínu splnění usnesení ZPK č. 1206/16 ze dne 11. 4. 2016 Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 491/17 Vyhlášení poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice pavilonu C“, v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 490/17 Vydání souhlasu pro nájemce Domažlická nemocnice, a.s., investora realizovaných akcí, s evidencí a odpisováním technického zhodnocení předmětu nájmu Musilová Irena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 489/17 Uzavření pachtovní smlouvy na zemědělský pacht pozemku v k. ú. Lomnička u Plas Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 488/17 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, k. ú. Střížovice u Plzně a k. ú. Netunice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 487/17 Plzeňský kraj – SÚSPK, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – „Průtah silnice I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova- 2. stavba“ Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 486/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nýrsko Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 485/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 484/17 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 483/17 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Luženičky - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Luženičky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 482/17 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Kostelec Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 481/17 Výkup pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Jaroslava Soukupová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 480/17 Výkup pozemku v k. ú. Chocomyšl - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Jitka Fronková, František Lucák, Vladislav Lucák Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 479/17 Výkup pozemku v k. ú. Tlumačov u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Pavel Váchal Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 478/17 Prodej pozemku v k. ú. Nadryby - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Václav Görner Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 477/17 Prodej pozemku v k. ú. Vlkýš - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x René Heinrich Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 476/17 Prodej pozemku v k. ú. Újezd nade Mží – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Ing. Jiří Novotný, Ph.D. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 475/17 Rozpočtové opatření č. 59 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 474/17 Rozpočtové opatření č. 58 - UZ 13307, navýšení finančních vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 473/17 Rozpočtové opatření č. 57 - dotace MMR - UZ 17017, UZ 17018 - projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 472/17 Rozpočtové opatření č. 56 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport – změny závazných ukazatelů u školských PO kraje Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 471/17 Rozpočtové opatření č. 55 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - Program stabilizace a obnovy venkova PK 2017 - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 470/17 Rozpočtové opatření č. 54 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 469/17 Rozpočtové opatření č. 53 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 468/17 Rozpočtové opatření č. 52 - ŽP - Dotační program Ochrana přírody 2017 - navýšení závazného ukazatele u p. o. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 467/17 Rozpočtové opatření č. 51 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Školství Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 466/17 Rozpočtové opatření č. 50 – dotace MŠMT – UZ 33023, UZ 33038, UZ 33122, UZ 33155, UZ 33215, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 465/17 Rozpočtové opatření č. 49 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů právnických osob za rok 2016 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 464/17 Rozpočtové opatření č. 48 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství, Tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvků z jednotlivých dotačních programů
OEK 24. 4. 2017 463/17 Rozpočtové opatření č. 47 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 462/17 Rozpočtové opatření č. 46 - dotace MK - UZ 34070 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 461/17 Rozpočtové opatření č. 45 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 460/17 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MF - UZ 98335 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 459/17 Rozpočtové opatření č. 43 – dotace MPSV – projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Plzeňského kraje" – UZ 13013 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 458/17 Rozpočtové opatření č. 42 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 24. 4. 2017 457/17 Jednací řád Rady Plzeňského kraje a komisí Rady Plzeňského kraje Wallis Ladislav-Michael, JUDr., Ph. D. Leščinský Jiří Zobrazit
PRÁV 24. 4. 2017 456/17 Schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, za rok 2016 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 455/17 Doplnění výpravy Plzeňského kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí mládeže ČR 2017, které se uskuteční od 24. do 29. června 2017 v Jihomoravském kraji, o handicapované plavce a jejich doprovod Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 454/17 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Bezpečné branky 2017“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 4. 2017 453/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 4. 2017 452/17 Úhrada členského příspěvku na rok 2017 mezinárodní organizaci Institut regionů Evropy Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 4. 2017 451/17 Vyhlášení dotačního programu „Ukliďme svůj kraj 2017" Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 4. 2017 450/17 Vyhlášení veřejné zakázky „Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019" Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
KDS 20. 3. 2017 449/17 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2016 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 20. 3. 2017 448/17 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OFPEU 20. 3. 2017 447/17 IZ - Projektové záměry Plzeňského kraje financovatelné z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014-2020 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OŽP 20. 3. 2017 446/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 3. 2017 445/17 Poskytnutí dotací z Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 3. 2017 444/17 Schválení dotací - Dotační program Ochrana přírody 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí RPK
Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí RPK
OŽP 20. 3. 2017 443/17 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2017) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna poskytnout dotaci RPK
OŽP 20. 3. 2017 442/17 Podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu – prodloužení termínu pro podání žádostí Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 20. 3. 2017 441/17 Schválení projektového záměru k projektu „Záložní operační středisko a digitalizace podepisování" Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 3. 2017 440/17 Zapojení Plzeňského kraje do 6. ročníku Plzeňského poháru záchranářů Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 3. 2017 439/17 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na akci AVON pochod Klatovy 2017 Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 3. 2017 438/17 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2017“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 3. 2017 437/17 Odstoupení člena dozorčí rady společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 3. 2017 436/17 Souhlas s plněními ve prospěch zaměstnance společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., který je zároveň osobou blízkou členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 3. 2017 435/17 Souhlas s plněními ve prospěch člena statutárního orgánu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., který je zároveň zaměstnancem společnosti Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘ 20. 3. 2017 434/17 Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Jenčík Milan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017
Příloha č. 1 nařízení č. 1/2017
Příloha č. 2 nařízení č. 1/2017
Příloha č. 3 nařízení č. 1/2017
Příloha č. 4 nařízení č. 1/2017
Příloha č. 5 nařízení č. 1/2017
OKŘE 20. 3. 2017 433/17 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 20. 3. 2017 432/17 Veřejná zakázka malého rozsahu Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 20. 3. 2017 431/17 Smlouva o nájmu nebytových prostor v Galerii Kuns(t)räume v Bavorské Železné Rudě a Infocentru ve Zwieselu pro prezentační účely Plzeňského kraje Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 20. 3. 2017 430/17 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace včetně seznamu náhradníků - schválené RPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
č. 4 Neposkytnuté dotace - neschválené RPK
OKP 20. 3. 2017 429/17 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2017 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schváleno RPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
OKP 20. 3. 2017 428/17 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017 – poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené RPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
OŠMS 20. 3. 2017 427/17 Platové náležitosti ředitelů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 426/17 Plán primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje (2017–2019) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 425/17 Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 - změna účelovosti použití finančních prostředků na strojní investice Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 424/17 Schválení projektových záměrů, předložení projektových žádostí do Výzvy č.66 Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura pro vzdělávání-integrované projekty ITI“a schválení realizace,předfinancování a kofinancování příslušných projektů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 423/17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 422/17 Dodatky ke zřizovacím listinám Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 421/17 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 420/17 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 419/17 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 418/17 Souhlas s dodatkem smlouvy o výpůjčce nemovitostí – SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 x Sportovní gymnázium Plzeň Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 417/17 Souhlas s dodatkem smlouvy o výpůjčce nemovitostí – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 3. 2017 416/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 20. 3. 2017 415/17 Schválení aplikace účetní metody pro SÚS PK, příspěvková organizace Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 3. 2017 414/17 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plzeňského kraje na základě dotací ze strany měst a obcí na jejich provoz a vypořádání těchto dotací ve vztahu k roku 2016 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 3. 2017 413/17 Dodatek č. 21 ke Zřizovací listině SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
Dodatek č. 21 ke Zřizovací listině SÚS PK
ODSH 20. 3. 2017 412/17 Žádost o dotaci pro PK a uzavření dotační smlouvy na zajištění provozu spojů 3, 4, 5 a 6 linky 460720 v úseku Vysoká Libyně – Jesenice, náměstí v objednávce Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 3. 2017 411/17 Zařazení akcí ze SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a pověření realizací a podpisem smlouvy SÚS PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 20. 3. 2017 410/17 Nominace zástupce Plzeňského kraje do dozorčí rady Plzeňské filharmonie, o. p. s. Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 3. 2017 409/17 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2017 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
Č. 2 - Poskytnuté dotace včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ - schválené RPK
Č. 3 - Poskytnuté dotace v rámci programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ - schválené RPK
Č. 4 - Návrh rastrových smluv – vzor č. 1 a vzor č. 2
Č. 5 - Neposkytnuté dotace v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ - neschválené RPK
OKP 20. 3. 2017 408/17 Dodatky zřizovacích listin organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 3. 2017 407/17 Vyhlášení dotačního programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017 a ustanovení hodnotící komise tohoto programu Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
Pravidla programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017
OKP 20. 3. 2017 406/17 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017 - poskytnutí dotací Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené RPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
č. 4 Neposkytnuté dotace - neschválené RPK
OKP 20. 3. 2017 405/17 Poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti kultury - Památník Hartmanice Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 3. 2017 404/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 7 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2017 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 403/17 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 402/17 Transformace CSS Stod – změna Transformačního plánu Centra sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Vacátko Michal, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 401/17 Program 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 400/17 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2017 - rozdělení finanční dotace Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 399/17 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 398/17 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2017- Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 397/17 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2017 - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 3. 2017 396/17 Souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru – Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 20. 3. 2017 395/17 Prodloužení termínu plnění usnesení RPK č. 4897/16 ze dne 27. 6. 2016 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 20. 3. 2017 394/17 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 20. 3. 2017 393/17 Smlouva o podmínkách realizace projektu „Horní Falc a Plzeňský kraj - společně ve středu Evropy" v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 20. 3. 2017 392/17 Jmenování hodnotící komise pro dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017" Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 3. 2017 391/17 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 - rozdělení dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 3. 2017 390/17 Stavba roku Plzeňského kraje 2016 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 3. 2017 389/17 Přidělení dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017 - 1. kolo Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 388/17 Změna termínu splnění usnesení RPK č. 85/16 ze dne 12. 12. 2016 Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 387/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 386/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí: „Stavební úpravy Lékařské pohotovostní služby“(dále jen LPS), realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 385/17 Bezúplatné nabytí pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 384/17 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 383/17 Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Kokašice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 382/17 Výkupy pozemků v k. ú. Česká Bříza - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Zdeněk Pták, Jiří a Jindřiška Horníkovi, Blanka Velíšková, Jiří Valeš, Libuše Boušová, Stanislav Vajs Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 381/17 Výkup pozemků v k. ú. Nevolice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Josef Veselský Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 380/17 Výkup pozemků v k. ú. Nýřany, Dobřany, Stod - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever a středisko Plzeň-jih, dodatek nájemní smlouvy Stodská nemocnice, a.s. x Ing. Jan Lichtneger, Stodská nemocnice, a.s. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 379/17 Výkup pozemku v k. ú. Plešnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Zdeňka Folková Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 3. 2017 378/17 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. Josef Konopík, Josef Konopík Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 3. 2017 377/17 Rozpočtové opatření č. 41 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 3. 2017 376/17 Rozpočtové opatření č. 40 - Kultura - navýšení výdajů o zůstatek dotace z COSME - Baroque Experience - Participatory Baroque Festival European region Danube-Vltava Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 3. 2017 375/17 Rozpočtové opatření č. 39 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport – změny závazných ukazatelů u školských PO kraje Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 3. 2017 374/17 Rozpočtové opatření č. 38 – dotace MPSV – UZ 13013 – projekt z OPZ „Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji“, přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »