Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 20. 11. 2023 4285/23 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OKP 20. 11. 2023 4284/23 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 11. 2023 4283/23 Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o. – rozšíření účelu použití investičního příspěvku Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 11. 2023 4282/23 Uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele – Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 11. 2023 4281/23 Uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele – Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 11. 2023 4280/23 Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o, výroční zpráva a změna společenské smlouvy Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4279/23 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4278/23 Změna účelu použití dotace z dotačního titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2023“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4277/23 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů - Střední škola Montessori Plzeň Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4276/23 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů - Vzdělávací institut Záchranné služby Royal Rangers - Střední zdavotnická škola Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4275/23 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů - Soukromá SOŠ a Gymnázium BEAN, s.r.o. Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4274/23 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4273/23 Výjimka ze směrnice Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Plasy Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4272/23 Schválení podání žádosti do Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4271/23 Souhlas s převzetím drobného dlouhodobého majetku Základní umělecké školy, Plzeň, Terezie Brzkové 33 Plzeňským krajem Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4270/23 Souhlas s převzetím účetních hodnot provedeného technického zhodnocení – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2023 4269/23 Souhlas s vyplacením NFV pro projekt „Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV
OZDR 20. 11. 2023 4268/23 Vyřazení movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 11. 2023 4267/23 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společností Stodská nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 11. 2023 4266/23 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Čechová Lenka, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 11. 2023 4265/23 Dotace schvalované jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2024 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - souhlas s uzavřením smluv Knotková Zoja, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 11. 2023 4264/23 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společností Domažlická nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 11. 2023 4263/23 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2024 Čechová Lenka, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 11. 2023 4262/23 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost na území města Tachov na období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 20. 11. 2023 4261/23 Odeslání výpovědi veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 11. 2023 4260/23 Uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 11. 2023 4259/23 Uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního programu „Akumulační nádrže II.“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 11. 2023 4258/23 Nové vyhlášení přírodní památky Biskoupky a přírodní rezervace Zvoníčkovna Bůžková Renáta, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 11. 2023 4257/23 Revize Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje 2022 Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 11. 2023 4256/23 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 - 2026 s výhledem do roku 2035 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 20. 11. 2023 4255/23 Uložení odvodu Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci Lukášková Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2023 4254/23 Návratná finanční výpomoc – souhlas s vyplacením Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o – projekt „Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně“ Lukášková Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2023 4253/23 Poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení dálkové cyklotrasy č. 9 v úseku město Plzeň – Tachov – Kasejovice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2023 4252/23 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2024 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2023 4251/23 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2024 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2023 4250/23 Zařazení stavebních akcí a projektových dokumentací do seznamu akcí a projektových dokumentací na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2023 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
KCPK 20. 11. 2023 4249/23 Schválení částečného rámce zadávacích podmínek pro JŘSU – veřejná zakázka „Revitalizace budovy bývalých městských lázní v Plzni“ Voříšek Miroslav, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4248/23 Klatovská nemocnice a.s. nové dialyzační středisko - uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, uzavření Dodatku č.1 Příkazní smlouvy TDS, uzavření Dodatku č.1 Příkazní smlouvy BOZP Lucák Radek Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4247/23 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4246/23 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4245/23 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4244/23 Koupě nemovitostí k.ú. Číčov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace x D. D. Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4243/23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Starý Plzenec – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4242/23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Vochov – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň sever x obchodní společnost ROADFIN HOME s. r. o. Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4241/23 Žaloba na určení vlastnického práva k nemovitosti – návrh smírného řešení, Prodej pozemku v k. ú. Červený Hrádek u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x L. K. Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4240/23 Pojistná smlouva č. 8849007238 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 11. 2023 4239/23 Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky, koordinovaném rozvoji obnovitelných zdrojů energie, ustavení a činnosti Energetické platformy krajů ČR Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4238/23 Dodatek č. 9 zřizovací listiny Domova sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Král Vladimír, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4237/23 Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace – změna účelu čerpání finančních prostředků Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4236/23 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace - projekt „Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod“ Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4235/23 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4234/23 Schválení výsledků veřejné zakázky „DSP Kralovice – vybavení interiérů" Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4233/23 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025" - dodatky ke smlouvám, dodatky k pověření Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4232/23 „Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024“ - vyhlášení Kučerová Pavlína, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2023 4231/23 Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024“ Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4230/23 Rozpočtové opatření č. 221 - dotace MŠMT - UZ 33091 - OPJAK - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III“ Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4229/23 Rozpočtové opatření č. 220 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4228/23 Rozpočtové opatření č. 219 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 11. 2023 4227/23 Rozpočtové opatření č. 218 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 11. 2023 4226/23 Rozpočtové opatření č. 217 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4225/23 Rozpočtové opatření č. 216 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4224/23 Rozpočtové opatření č. 215 - přesun z rozpočtové oblasti Individuální projekty do rozpočtové oblasti Kulturní centrum Plzeňského kraje Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4223/23 Rozpočtové opatření č. 214 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4222/23 Rozpočtové opatření č. 213 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK a navýšení závazného ukazatele u organizace Západočeská galerie v Plzni Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4221/23 Rozpočtové opatření č. 212 – dotace MŠMT – UZ 33092, UZ 33155 a UZ 33351 Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4220/23 Rozpočtové opatření č. 211 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 - projekt Revitalizace Západočeského muzea v Plzni - Národopisného muzea Plzeňska Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4219/23 Rozpočtové opatření č. 210 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 11. 2023 4218/23 Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2025 a 2026 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
ORR 20. 11. 2023 4217/23 Uzavření bezúplatné příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele s Centrálním nákupem Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací Kovanda Jaroslav, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 20. 11. 2023 4216/23 Vypovězení Licenční smlouvy k SW produktu Elektronické testy odborné způsobilosti Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 20. 11. 2023 4215/23 Rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele proti oznámení o výběru dodavatele k podlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů pro Plzeňský kraj Kolářová Vladimíra, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 20. 11. 2023 4214/23 Smlouva o výkonu funkce editora dat dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí v Digitální technické mapě kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OKŘ 20. 11. 2023 4213/23 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 20. 11. 2023 4212/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OZDR 20. 11. 2023 4211/23 Uzavření Memoranda o spolupráci mezi Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň a Biskupstvím Plzeňským Mašková Magda, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
1