Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 18. 1. 2021 325/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 324/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Stodská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 323/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 322/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 321/21 IZ - Zpráva o průběhu zpracování Koncepce regionální sil. a žel. sítě Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 320/21 IZ - Zpráva o pořízení strojních a IT investic SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitém majetku Plzeňského kraje ve správě SÚS PK v roce 2020 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKŘ 18. 1. 2021 319/21 IZ - Podání žádosti o dotaci na řešení krizové situace z Všeobecné pokladní správy Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 318/21 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2021 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 317/21 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací přidělených v roce 2020 v oblasti cest. ruchu na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s naplněním funkce organizace destinačního managementu Sladká Pavla, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 18. 1. 2021 316/21 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na poskytování recepčních a strážních služeb Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘ 18. 1. 2021 315/21 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Kraus Ivan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 18. 1. 2021 314/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 313/21 Prominutí sankce (odvodu) za opožděné plnění oznamovací povinnosti příjemce dotace - město Plasy Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 312/21 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek Hrádek - Mirošov Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 311/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021 Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 310/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 309/21 Dodatek č. 24 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 308/21 Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 307/21 Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“ Kulhánková Renata, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 306/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021 - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 305/21 Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2021 Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 304/21 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - 2. kolo - rozdělení dotací Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 303/21 Finanční dotace - Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 302/21 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) do 95. výzvy IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV. – SC 1.1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 301/21 Pořízení strojních investic a realizace stavebních akcí SÚS PK z fondu investic organizace pro rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 300/21 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2021 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 299/21 Zařazení akcí z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK v PK, pověření SÚS PK jejich přípravou, uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a PK o poskytnutí fin. prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 298/21 Zařazení stavebních akcí a projektových dokumentací (PD) do seznamu akcí a PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 297/21 Darování odrazových zrcadel do majetku obce Dýšina Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 296/21 Darování ostrůvků na přechodech pro chodce, chodníku pro pěší a cyklostezky do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 295/21 Dodatek č. 2 - změna termínu dodání, ke Smlouvě o dílo na Zpracování aktualizace koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 294/21 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2021 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 293/21 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti obce Vejprnice a obce Tlučná na období let 2021 - 2030 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 292/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2021 Sladká Pavla, JUDr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 291/21 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 290/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 289/21 Dotace v oblasti památkové péče - prodloužení termínů pro realizaci akcí a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 288/21 Odměny výročí Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 287/21 Platové náležitosti ředitelů Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 286/21 Poskytnutí účelové dotace Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 285/21 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 284/21 Schválení zapojení odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje do 3. výzvy k předkládání návrhů Projektů mobilit Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 283/21 Pověření k vydávání stanovisek v rámci dotačních řízení Národní sportovní agentury Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 282/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 281/21 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 280/21 Souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 279/21 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 278/21 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 277/21 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2021 a ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 276/21 Prodloužení lhůty k provedení díla Projektová dokumentace na realizaci projektu - Nová budova Západočeské galerii v Plzni - Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2010 Morávek Tomáš, Bc. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 275/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Cheznovice, k. ú. Mýto v Čechách; středisko Plzeň-sever, k. ú. Horní Bělá, k. ú. Lhotka u Nekmíře Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 274/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice a k. ú. Pasečnice a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 273/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Plzeň 4 Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 272/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 271/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Amesbury - Plzen Vejprnice s.r.o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 270/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Terešova, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 269/21 Bezúplatný převod inženýrských sítí v k. ú. Stod – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace x město Stod Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 268/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vstiš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Vstiš Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 267/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Budětice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 266/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 265/21 Výkup pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. V. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 264/21 Výkup pozemku v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Lesní společnost Teplá, a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 263/21 Rozpočtové opatření č. 14 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 262/21 Rozpočtové opatření č. 13 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV a přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 261/21 Rozpočtové opatření č. 12 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 260/21 Rozpočtové opatření č. 11 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 259/21 Rozpočtové opatření č. 10 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 258/21 Rozpočtové opatření č. 9 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 257/21 Rozpočtové opatření č. 8 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 256/21 Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV – Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 255/21 Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 254/21 Rozpočtové opatření č. 5 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+ Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 253/21 Rozpočtové opatření č. 4 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP Zaměstnanost - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 252/21 Rozpočtové opatření č. 3 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP Zaměstnanost - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 251/21 Rozpočtové opatření č. 2 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z programu Nová zelená úsporám - ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 250/21 Rozpočtové opatření č. 1 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 249/21 Rozpočtové opatření č. 268 – Snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 248/21 Rozpočtové opatření č. 267 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a snížení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 247/21 Rozpočtové opatření č. 266 - snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK v oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 246/21 Rozpočtové opatření č. 265 - snížení závazných ukazatelů a finančního vztahu u příspěvkových organizací v oblasti kultury Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 245/21 Rozpočtové opatření č. 264 - snížení závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 244/21 Rozpočtové opatření č. 263 – Snížení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 243/21 Rozpočtové opatření č. 262 – snížení závazných ukazatelů u organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 242/21 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 1/2021 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Ciglerová Jana, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 1. 2021 241/21 Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 1. 2021 240/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021" Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 18. 1. 2021 239/21 Změna usnesení RPK č. 186/20 z 30. 12. 2020 Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OFPEU 18. 1. 2021 238/21 Podepisování dokumentů souvisejících s realizací projektů přeshraniční spolupráce administrovaných odborem fondů a programů EU Přibáň Jan, Ing., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 1. 2021 237/21 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 1. 2021 236/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 1. 2021 235/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 1. 2021 234/21 Vyhlášení dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 18. 1. 2021 233/21 Vyhlášení dotačního programu Retence vody 2021 Plzáková Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Retence vody 2021
OŽP 18. 1. 2021 232/21 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021
OŽP 18. 1. 2021 231/21 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2021) Novák Karel, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Podpora včelařství (2021)
ORR 18. 1. 2021 230/21 Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 229/21 Souhlas s provedením stavebních úprav objektu bývalé trafostanice na výjezdové základně Domažlice - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 228/21 Souhlas se změnou stanov a zakladatelských listin nemocnic Plzeňského kraje a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 227/21 Schválení smluv o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčích rad nemocnic Plzeňského kraje a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OPL 18. 1. 2021 226/21 Záměr sloučení společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. a společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Hajšman Daniel, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 225/21 Veřejná zakázka „Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022 (2. vyhlášení)“ - výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 224/21 Dotační program „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021“ Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 223/21 Schválení uzavření smluv na zajištění provozu Informačního systému COVID Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 222/20 Změny v orgánech společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 221/20 Změny v orgánech společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 220/20 Změny v orgánech společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 219/20 Změny v orgánech společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 218/20 Změny v orgánech společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 217/20 Změny v orgánech společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 216/20 Změny v orgánech společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OVVŽÚ 30. 12. 2020 215/20 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného pro regionální infocentrum Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OPL 30. 12. 2020 214/20 Schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 30. 12. 2020 213/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních věcí Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 30. 12. 2020 212/20 Schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 12. 2020 211/20 Uzavření dodatků ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci ČD, a. s. a GW Train Regio a. s. za účelem promítnutí nového poplatku za použití přístupových komunikací ze strany Správy železnic, s. o. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 30. 12. 2020 210/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 209/20 Stanovení odměn Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 208/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5146/20 ze dne 17. srpna 2020 – upřesnění pořizovaného movitého majetku Střední školou zemědělskou a potravinářskou, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 207/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství, mládeže a sportu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 206/20 Souhlas zřizovatele s uzavíráním pachtovních smluv a výjimky ze směrnice schválené Radou Plzeňského kraje při provozování činnosti školního hospodářství Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 205/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek - Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 204/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 203/20 Žádost o změnu účelovosti použití investičních prostředků Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 202/20 Poskytnutí účelové individuální dotace Nadaci ZOO Plasy, Plzeňská 37, 331 01 Plasy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Zaoral Martin, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 201/20 Rozpočtové opatření č. 261 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 200/20 Rozpočtové opatření č. 260 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 199/20 Rozpočtové opatření č. 259 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 198/20 Rozpočtové opatření č. 258 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 30. 12. 2020 197/20 Rozpočtové opatření č. 257 – Přesun z oblasti Informatika do oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazného ukazatele Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 196/20 Rozpočtové opatření č. 256 – dotace MŠMT – UZ 33040, UZ 33070, UZ 33075, UZ 33079, UZ 33080, UZ 33155, UZ 33160, UZ 33166 a UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 195/20 Rozpočtové opatření č. 255 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 194/20 Rozpočtové opatření č. 254 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 193/20 Rozpočtové opatření č. 253 - vratka dotace MV - UZ 14034, snížení finančního vztahu Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 192/20 Rozpočtové opatření č. 252 - dotace MMR – UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 191/20 Rozpočtové opatření č. 251 - dotace MZe – UZ 29501 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 190/20 Aktualizace Smlouvy o zvýhodněném úročení zůstatku na účtech vedených v Raiffeisenbank a.s. Zaoral Martin, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 30. 12. 2020 189/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v PK 2021
OŽP 30. 12. 2020 188/20 Vyhlášení dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021
ORR 30. 12. 2020 187/20 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 - vyhlášení dotačního programu Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OPL 30. 12. 2020 186/20 Návrh na volbu nových členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 185/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 30. 12. 2020 184/20 Jmenování redakční rady měsíčníku Plzeňský kraj na volební období zastupitelstva 2020 - 2024 Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 14. 12. 2020 183/20 Výzva dotčeným příjemcům dotací v souvislosti s pandemií Covid-19 Johanesová Andrea, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 14. 12. 2020 182/20 IZ - Skončení nájmu nebytových prostor v Plzni na náměstí Republiky 17 Lucáková Helena, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 181/20 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 180/20 Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 včetně příloh
č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 včetně příloh
č. 3 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021včetně příloh
OKDS 14. 12. 2020 179/20 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2021 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 14. 12. 2020 178/20 Vybavení členů Zastupitelstva Plzeňského kraje informační a komunikační technikou Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 14. 12. 2020 177/20 Dohoda o ukončení Smluv s obcemi na využívání IS VIRTUOS, smlouva na zpracování osobních údajů v IS Hostovaná ESS AthenA Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 176/20 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 175/20 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 174/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření bezúplatným převodem – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 173/20 Uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 172/20 Dodatek č. 23 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 171/20 Změna členů komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021 Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 170/20 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 169/20 Převod finančních prostředků z prodeje vyřazeného majetku do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 168/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Rokycany na období let 2021 - 2026 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 167/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Domažlice na období let 2021 - 2026 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 166/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Klatovy na období let 2021 - 2029 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 165/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Plzně na období let 2021 - 2025 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 164/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 163/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 162/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 161/20 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Německa Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 160/20 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. na dokončení rozpracované investiční akce - převod do investičního fondu organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 159/20 Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2021 Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 158/20 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2021 Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
č. 1 Pravidla programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 včetně příloh
č. 2 Pravidla programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 včetně příloh
č. 3 Pravidla programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 včetně příloh
OŠMS 14. 12. 2020 157/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ – prodloužení termínu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 12. 2020 156/20 Schválení uzavření partnerských smluv s finančními partnery projektu Plzeňského kraje „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 12. 2020 155/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 154/20 Pojistná smlouva č. 8849002213 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 153/20 Pojistná smlouva č. 2209148417 - cestovní pojištění na krátkodobé cesty – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 152/20 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím na dokončení rozpracovaných investičních akcí - převod do investičního fondu organizací Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 151/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 150/20 Zrušení usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 149/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Útušice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Útušice a v k. ú. Robčice u Štěnovic, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Útušice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 148/20 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 147/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křimice, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 146/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bořice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 145/20 Prodej pozemků v k. ú. Smolov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. P. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 144/20 Rozpočtové opatření č. 250 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Nadace ZOO Plasy, IČO: 09227296 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 143/20 Rozpočtové opatření č. 249 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 142/20 Rozpočtové opatření č. 248 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a změna závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 141/20 Rozpočtové opatření č. 247 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 140/20 Rozpočtové opatření č. 246 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 139/20 Rozpočtové opatření č. 245 - Sociální věci - změna závazných ukazatelů u Centra sociálních služeb Stod, příspěvkové organizace Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »