Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OSV 24. 2. 2020 4529/20 Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace – veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou“ Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘE 24. 2. 2020 4528/20 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 4. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 24. 2. 2020 4527/20 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4526/20 IZ - Časový harmonogram zpracování a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2019 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 24. 2. 2020 4525/20 IZ - Informativní zpráva Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, o centralizovaných veřejných zakázkách – Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 – 2022 a Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 2. 2020 4524/20 Změna smlouvy o dílo č. 28672019 Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - Dodatek č. 1 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 2. 2020 4523/20 Vyhlášení dotačního programu Retence vody v krajině 2020 Slavíková Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 24. 2. 2020 4522/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ v aktualizovaném znění Stuchlíková Alena Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace - změna 3
OŽP 24. 2. 2020 4521/20 Vyhlášení dotačního programu Ekologické zahrady 2020 Slavíková Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 24. 2. 2020 4520/20 Schválení projektu „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020" na území Plzeňského kraje Uhlíková Martina, Bc. Trylčová Radka Zobrazit
Propozice projektu
OŽP 24. 2. 2020 4519/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 2. 2020 4518/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 2. 2020 4517/20 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 24. 2. 2020 4516/20 Dotační program „Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 2. 2020 4515/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih + sever Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 2. 2020 4514/20 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 2. 2020 4513/20 Souhlas s poskytováním plnění ve prospěch zaměstnance společnosti Domažlická nemocnice, a.s., který je členem statutárního orgánu, a ve prospěch zaměstnance, který je osobou blízkou členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘ 24. 2. 2020 4512/20 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Jenčík Milan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2020
Příloha č. 1 nařízení č. 1/2020
Příloha č. 2 nařízení č. 1/2020
Příloha č. 3 nařízení č. 1/2020
Příloha č. 4 nařízení č. 1/2020
Příloha č. 5 nařízení č. 1/2020
OŠMS 24. 2. 2020 4511/20 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4510/20 Schválení „Vize vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035" Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4509/20 Schválení výjimky spočívající ve využití externího subjektu odlišného od Centrálního nákupu pro administraci veřejné zakázky příspěvkové organizace SPŠ, Tachov, Světce 1 - „Výměna zdroje tepla a výplní, výměna prosklené střechy atria v budově SPŠ Tachov“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4508/20 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 a dále SPŠ strojnické a prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109, včetně jmenování konkurzních komisí Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4507/20 Zajištění písemného souhlasu Plzeňského kraje s vydáním a aktualizací učebního textu Hanykýř a kol.: Keramika Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4506/20 Zajištění realizace projektu „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4505/20 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4504/20 Finanční dotace - KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady, Opletalova 683 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4503/20 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4502/20 Souhlas se zapojením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 do přeshraničního projektu „Udržitelnost a ochrana životního prostředí ve škole, v práci a ve společnosti“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4501/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4500/20 Dohoda o ukončení Smlouvy o právu provedení stavby čj. 58562/2017-RSM na pozemek dotčený stavbou „Přestupní uzel Klatovy, žel.st.“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4499/20 Doplatek dopravci ČD, a. s. za plnění Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2019 na základě ročního finančního vypořádání ztráty ze závazku veřejné služby Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4498/20 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Spolupráce a konzultace při realizaci implementačních fází projektu GEOPORTÁL SÚSPK” Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4497/20 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zajištění Posouzení vlivů Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje na životní prostředí – zajištění procesu SEA podle zákona č. 100/2001 Sb. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4496/20 Uzavření Dodatku č. 2/2020 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ č.PS/4/2015 se společností POVED s. r. o. ve věci rozvoje IDP Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4495/20 Uzavření Dodatku č. 2 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4494/20 Uzavření dodatků pro rok 2020 k příkazním smlouvám se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4493/20 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2020 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4492/20 Poskytnutí finančních prostředků Fondu dopravy PK organizaci SÚS PK na realizaci akcí spočívajících ve výměně zádržných systémů na mostech a na materiál pro realizaci vodorovného dopravního značení Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4491/20 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2020" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 2. 2020 4490/20 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 24. 2. 2020 4489/20 Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 24. 2. 2020 4488/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 6 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 24. 2. 2020 4487/20 Nominace zástupců Plzeňského kraje do správní a dozorčí rady Plzeňské filharmonie, o. p. s. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 24. 2. 2020 4486/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 2. 2020 4485/20 Souhlas s přijetím pozůstalosti - Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 2. 2020 4484/20 Dědictví - Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 2. 2020 4483/20 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 2. 2020 4482/20 Individuální dotace OSV 2020 Terelmešová Denisa, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 24. 2. 2020 4481/20 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 24. 2. 2020 4480/20 Přistoupení Plzeňského kraje k Rámcové smlouvě na poskytování služeb mobilní telefonie s operátorem Vodafone Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 24. 2. 2020 4479/20 Přistoupení k Rámcové dohodě na poskytování služeb pevné telefonie s operátorem O2 Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 24. 2. 2020 4478/20 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - úsek Lipnice u Spáleného Poříčí - Příkosice Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 24. 2. 2020 4477/20 Výběr dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky Rozšíření kapacity diskových polí (výsledek zjednodušeného podlimitního řízení) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 2. 2020 4476/20 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 - vyhlášení dotačního titulu Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 24. 2. 2020 4475/20 Poskytnutí finančních darů školám v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VI. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 24. 2. 2020 4474/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na kampaň „ZPOMAL" Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKHE 24. 2. 2020 4473/20 Úhrada členského příspěvku Klastru Chytrý Plzeňský kraj, z.s. na rok 2020 Buřičová Petra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 24. 2. 2020 4472/20 Příkazní smlouva mezi Plzeňským krajem a Centrem lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú. Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4471/20 Atletický tunel Plzeň - Skvrňany - podání žádosti o dotaci do případné výzvy, prodloužení termínu usnesení RPK č. 4011/19 ze dne 21. 10. 2019 Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4470/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Semněvice, k. ú. Hyršov, k. ú. Nová Ves u Kdyně; středisko Plzeň-sever, k. ú. Hubenov u Horní Bělé Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4469/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Krchleby u Staňkova, Staňkov–město, Staňkov–ves, Vránov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4468/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4467/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Louňová, Horní Lukavice, Štěnovice, Nemanice, Mutěnín, Pačejov, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4466/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horoušany u Hostouně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4465/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Žichlice u Hromnic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Hromnice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4464/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Luženičky - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Luženičky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4463/20 Projednání nabídky bezúplatného převodu nemovitostí tvořících Kulturní dům Peklo x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4462/20 Výkup pozemků v k. ú. Rabštejn nad Střelou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x B. P., T. C., A. S. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4461/20 Výkup pozemků v k.ú. Kralovice u Rakovníka x H. P., M. P. – Dům sociální péče Kralovice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4460/20 Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň- město x P. T. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4459/20 Výkup pozemku v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x STAFIN Kalikova a. s. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4458/20 Výkup pozemku v k. ú. Nevřeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x R. Ch. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4457/20 Výkup pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x M. L., J. M., J. M. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4456/20 Prodej pozemků v k. ú. Domažlice x A. S., V. S. Kosíková Eva, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4455/20 Prodej pozemku v k.ú. Zbiroh x Agentura NKL s.r.o. – Západočeské muzeum v Plzni Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4454/20 Prodej pozemku v k. ú. Kařez – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x J. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4453/20 Prodej pozemku v k. ú. Klenová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. T. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 2. 2020 4452/20 Prodej pozemku v k. ú. Bukovina u Mladotic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x P. V. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4451/20 Rozpočtové opatření č. 41 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, navýšení závazných ukazatelů - soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VI. Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4450/20 Rozpočtové opatření č. 40 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4449/20 Rozpočtové opatření č. 39 - dotace MV - UZ 14034, navýšení finančních vztahů Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4448/20 Rozpočtové opatření č. 38 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 2. 2020 4447/20 Rozpočtové opatření č. 37 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4446/20 Rozpočtové opatření č. 36 - Sociální věci - přesun finančních prostředků - projekt Transformace CSS Stod - III. etapa Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4445/20 Rozpočtové opatření č. 35 - dotace MPSV - UZ 13305, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím PK v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020
OEK 24. 2. 2020 4444/20 Rozpočtové opatření č. 34 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4443/20 Rozpočtové opatření č. 33 - Sociální věci - navýšení závazného ukazatele u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4442/20 Rozpočtové opatření č. 32 - Finanční vypořádání za rok 2019 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4441/20 Rozpočtové opatření č. 31 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4440/20 Rozpočtové opatření č. 30 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4439/20 Rozpočtové opatření č. 29 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4438/20 Rozpočtové opatření č. 28 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4437/20 Rozpočtové opatření č. 27 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4436/20 Rozpočtové opatření č. 26 – Přesun z oblasti Majetek a Sociální věci do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 2. 2020 4435/20 Rozpočtové opatření č. 25 - Finanční vypořádání za rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4434/20 Rozpočtové opatření č. 24 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za startovné na akci Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2020 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4433/20 Rozpočtové opatření č. 23 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4432/20 Rozpočtové opatření č. 22 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4431/20 Rozpočtové opatření č. 21 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33155 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4430/20 Rozpočtové opatření č. 20 – Navýšení závazného ukazatele a finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4429/20 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 24. 2. 2020 4428/20 Smlouva o poskytování právních služeb Matějka Ladislav, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘ 24. 2. 2020 4427/20 Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 24. 2. 2020 4426/20 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 2. 2020 4425/20 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2020 Buřičová Petra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 2. 2020 4424/20 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2020" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 2. 2020 4423/20 Úhrada členského příspěvku na rok 2020 v Asociaci turistických informačních center ČR Ťupová Jana, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Členský list ATIC CR
Příloha č. 2 - Faktura k úhradě členského příspěvku
OKHE 24. 2. 2020 4422/20 Úhrada členského příspěvku na rok 2020 mezinárodní organizaci Institut regionů Evropy Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 2. 2020 4421/20 Schválení záměru realizace koncertu „Pražský výběr pro Plzeňský kraj" v roce 2020 k výročí oslav vzniku samostatného Československa a uzavření smlouvy Vafková Helena, DiS. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 2. 2020 4420/20 Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2020 Mertlová Eva, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 27. 1. 2020 4419/20 Podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 27. 1. 2020 4418/20 Rozpočtové opatření č. 19 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 1. 2020 4417/20 Rozpočtové opatření č. 18 - dotace MPSV - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 27. 1. 2020 4416/20 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2020" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 27. 1. 2020 4415/20 Ustanovení hodnoticí komise dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2020 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4414/20 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019
ODSH 20. 1. 2020 4413/20 IZ - Zpráva o pořízení strojních a IT investic SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitém majetku Plzeňského kraje ve správě SÚS PK v roce 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4412/20 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 20. 1. 2020 4411/20 IZ - Zprávy o činnostech komisí Rady Plzeňského kraje za rok 2019 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4410/20 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4409/20 Obec Tojice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4408/20 Obec Maňovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4407/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4406/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla dotačního programu
OŽP 20. 1. 2020 4405/20 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020
OŽP 20. 1. 2020 4404/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2020) Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Podpora včelařství (2020)
OZDR 20. 1. 2020 4403/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4402/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt „Kybernetická bezpečnost IS a KS Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje“ (původně „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů“) Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4401/20 Dotační program „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4400/20 Projekt „Přeshraniční zdravotnická záchranná služba Bavorsko/Čechy“ Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4399/20 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2020 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 20. 1. 2020 4398/20 Dodatek k příkazní smlouvě na poskytování recepčních a strážních služeb Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 20. 1. 2020 4397/20 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4396/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4041/19 ze dne 21. října 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4395/20 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4394/20 Vyřazení movitého majetku prodejem – Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 – Ford Tranzit 300S Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4393/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4392/20 Poskytnutí účelové dotace Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4391/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020), výzva č. 70 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky
OŠMS 20. 1. 2020 4390/20 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4389/20 Vyhlášení dotačního programu/titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020 a ustanovení hodnoticí komise tohoto programu/titulu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 – Pravidla programu „MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020“
OŠMS 20. 1. 2020 4388/20 Ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4387/20 Uložení sml. pokuty dopravci České dráhy, a.s., na zákl. Smlouvy o závazku veř. služby v drážní dopravě a Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopr. na tratích č. 190 Plzeň–České Budějovice a č.170 Plzeň-Cheb_3.Q 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4386/20 Dodatek č. 32 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4385/20 Uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4384/20 Souhlas s pronájmem pozemků příspěvkovou organizací SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4383/20 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2020 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4382/20 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu formou objednávky na zpracování podkladů pro návrh „Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti v Plzeňském kraji“ v rámci projektu CONNECT2CE Matouš Pavel, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Teritoriální strategie – překlad oficiálního materiálu projektu CONNECT2CE
Příloha č. 2 - Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti (zajišťované veřejnou dopravou) v Plzeňském kraji
OKP 20. 1. 2020 4381/20 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 1. 2020 4380/20 Přeshraniční projekt s pracovním názvem „HERITAGE" Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 1. 2020 4379/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4378/20 Změna termínu plnění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5238/16 ze dne 26. 9. 2016 – Transformace CSS Stod – III. etapa Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4377/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4376/20 Informování o změně úhrady za úkon poskytnutí stravy - oběda v Domově pro seniory Domažlice Centra sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4375/20 Neposkytnutí peněžitého daru a finančního příspěvku Terelmešová Denisa, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4374/20 Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020 Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4373/20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4372/20 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4371/20 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2020 - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4370/20 Dodatky k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4369/20 Prodej výpočetní techniky bývalým členům Zastupitelstva Plzeňského kraje Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4368/20 Převod IP adres ze SÚS PK na Plzeňský kraj Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4367/20 Smlouva o postoupení licence k provozu informačního systému Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4366/20 Zlatý erb, Junior Erb, Cena hejtmana Plzeňského kraje 2020 Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 1. 2020 4365/20 Prominutí vrácení dotace - obec Volduchy Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 1. 2020 4364/20 Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4363/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Lom u Tachova; středisko Klatovy, k. ú. Žlíbek Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4362/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Senec u Plzně, Žilov, Žákava a Plánice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih a Klatovy x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kosíková Eva, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4361/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březina u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Březina Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4360/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4359/20 Výkup pozemků v k. ú. Vochov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Česká republika - Státní podnik zemědělské techniky v likvidaci Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4358/20 Výkup pozemku v k. ú. Senec u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x IMPA spol. s r.o. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4357/20 Rozpočtové opatření č. 17 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4356/20 Rozpočtové opatření č. 16 - Sociální věci - navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4355/20 Rozpočtové opatření č. 15 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4354/20 Rozpočtové opatření č. 14 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »