Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 21. 10. 2019 4065/19 Zařazení linky 310970 Rakovník – Čistá – Kralovice do systému dopravní obslužnosti Plzeňského kraje – úkony směřující k uzavření nové smlouvy po skončení stávající Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OVVŽÚ 21. 10. 2019 4064/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 4063/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2019 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4062/19 Prodloužení termínu plnění usnesení RPK č. 3860/19 ze dne 26. 8. 2019 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4061/19 Výpověď a prominutí sankce za pozdě doložené závěrečné vyúčtování u příjemců v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4060/19 Podání žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí podpory na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech a následné navýšení alokace v dotačním titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4059/19 Obec Vidice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4058/19 Poskytnutí individuální dotace na zahradnické vybavení Ekozahrady Raková Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4057/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti psích útulků v Němčovicích a Borovně Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4056/19 Poskytnutí individuální dotace na celostátní výstavu chovatelů Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4055/19 Vyřazení movitého majetku (osobní automobil HONDA CR-V) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4054/19 Vyřazení movitého majetku (2 ks multifunkční vana, 2 ks server DELL) - Nemocnice Domažlice, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4053/19 Kalmetizace-uzavření a podpis smluv 2020 Šimek Luboš, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4052/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Záchranná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4051/19 Souhlas s uzavřením dohody o zajištění činnosti výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 21. 10. 2019 4050/19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4049/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 – poskytnutí dotace náhradníkům Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4048/19 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4047/19 Stanovení platu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4046/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4045/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4044/19 Uzavření dodatků Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4043/19 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020), výzva č. 121 a projekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 86. výzva Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 12 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem ZŠ Rokycany
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem SPŠS a SOŠ profesora Švejcara
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Gym. Sušice
OŠMS 21. 10. 2019 4042/19 Projekt Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 s názvem „Bezbariérový přístup objektu Střední školy a Základní školy, Oselce“ Střední školy a Základní školy, Oselce Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4041/19 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4040/19 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4039/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4038/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4037/19 Souhlas s bezúplatným převodem dlouhodobého hmotného majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 na Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4036/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4035/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3648/19 ze dne 24.06.2019 v části vyřazení nákladního automobilu LIAZ, nákladního automobilu Škoda 706 MTSP-25 a vysprávkové soupravy prodejem na vyřazení fyzickou likvidací Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4034/19 Převod finančních prostředků z prodeje vyřazeného majetku do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4033/19 Projektový manažer pro projekt „Busy 2020" - udělení výjimky z aplikace Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro společnost POVED s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4032/19 Žádost o poskytnutí účelové dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok 2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4031/19 Žádost obce Velhartice o poskytnutí dotace na pořízení malého autobusu pro školní dopravu dětí Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4030/19 Sjednání pachtu a uzavření pachtovní smlouvy příspěvkovou organizací SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4029/19 Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky uzavřené přímým zadáním s dopravcem ANEXIA BUS s.r.o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4028/19 Uzavření dodatku č. 2/2019 k Příkazní smlouvě č. PS/1/2015 se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4027/19 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.57772018 - Horní Berounka, povodí Klabavy Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4026/19 Uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 66932018- město Stod Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4025/19 Uzavření dodatku č. 37 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě a uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4024/19 Darování části silnice II/230 a části silnice III/02011 do majetku městyse Žinkovy Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4023/19 Darování silnice III/0279 do majetku městyse Čachrov Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4022/19 Darování silnice III/0268 do majetku obce Česká Kubice Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4021/19 Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje kandidátům nominovaným za rok 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4020/19 Doplnění zápisu kulturního statku Ochotnické divadlo západních Čech do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4019/19 Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje" pro rok 2019 – poskytnutí dotace náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4018/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4017/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 4 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 21. 10. 2019 4016/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 10. 2019 4015/19 Žádost o podporu na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 21. 10. 2019 4014/19 Projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 21. 10. 2019 4013/19 Přeshraniční projekt „Slavnostní akt k 30. výročí pádu železné opony/Festakt zum 30-jährigem Jubiläum des Falls des Eisernen Vorhangs" Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 10. 2019 4012/19 Dotace na spolufinancování projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2019 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4011/19 Atletický tunel Plzeň - Skvrňany - Podání žádosti o dotaci do případné výzvy Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4010/19 Výstavba tělocvičny na Gymnáziu Tachov - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ vyhlášené MŠMT a schválení realizace, případné předfinancování a kofinancování Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4009/19 Souhlas s převzetím účetních hodnot v rámci nerealizovaných akcí Domova sociálních služeb Liblín, příspěvkové organizace, IČO: 48379794 Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4008/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4007/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Křakov, k. ú. Mířkov, k. ú. Dolní Metelsko, k. ú. Smržovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4006/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Spálené Poříčí - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Spálené Poříčí Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4005/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Trstěnice u Mariánských Lázní – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Karlovarský kraj Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4004/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lochousice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Lochousice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4003/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kračín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Tis u Blatna Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4002/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Srby nad Úslavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4001/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úborsko, Plánice, Lovčice u Klatov, Spůle, Klatovy, Janovice nad Úhlavou, Dolní Lhota u Klatov, Skelná Huť, Chudenín, Nahořánky, Dnešice – Správa a údržba silnic PK x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4000/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrást u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Chrást Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 3999/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nevolice a Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 3998/19 Výkup pozemku v k. ú. Strážov na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Stavební bytové družstvo v Klatovech Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 3997/19 Prodej pozemků v k. ú. Zahořany u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. H. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3996/19 Rozpočtové opatření č. 219 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3995/19 Rozpočtové opatření č. 218 - přesun finančních prostředků z oblasti Školství do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3994/19 Rozpočtové opatření č. 217 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3993/19 Rozpočtové opatření č. 216 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3992/19 Rozpočtové opatření č. 215 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3991/19 Rozpočtové opatření č. 214 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3990/19 Rozpočtové opatření č. 213 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3989/19 Rozpočtové opatření č. 212 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3988/19 Rozpočtové opatření č. 211 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3987/19 Rozpočtové opatření č. 210 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3986/19 Rozpočtové opatření č. 209 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3985/19 Rozpočtové opatření č. 208 – dotace MŠMT – UZ 33040, UZ 33049, UZ 33063, UZ 33074 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3984/19 Rozpočtové opatření č. 207 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3983/19 Rozpočtové opatření č. 206 – dotace MŠMT – UZ 33063 a UZ 33982 – OPVVV – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 21. 10. 2019 3982/19 Rozpočtové opatření č. 205 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3981/19 Rozpočtové opatření č. 204 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3980/19 Rozpočtové opatření č. 203 - dotace MŽP - UZ 15091 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3979/19 Rozpočtové opatření č. 202 - dotace MMR - 17968, 17969 - projekt Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3978/19 Rozpočtové opatření č. 201 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za prodané vstupenky na Den seniorů s Plzeňským krajem Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3977/19 Rozpočtové opatření č. 200 – Dotace z operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE na projekt CONNECT2CE Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3976/19 Rozpočtové opatření č. 199 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3975/19 Rozpočtové opatření č. 198 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijaté finanční prostředky za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3974/19 Rozpočtové opatření č. 197 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3973/19 Rozpočtové opatření č. 196 - přesun finančních prostředků z oblasti Vnitřní správa VVŽÚ do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 21. 10. 2019 3972/19 Změna v Komisi pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 3971/19 Zajištění výpravy Plzeňského kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, které se uskuteční od 19. do 24. ledna 2020 v Karlovarském kraji Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 3970/19 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 10. 2019 3969/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 10. 2019 3968/19 Předání Čestných plaket hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje 2019 Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 10. 2019 3967/19 Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci výstavby Střeleckého areálu v katastru obce Dobřany „Vysoká" Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 10. 2019 3966/19 Vyvěšení kurdské vlajky na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Výzva k vyvěšení kurdské vlajky
OŽP 30. 9. 2019 3965/19 Změna smlouvy č. 11611842 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Dodatek č. 1 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OIT 30. 9. 2019 3964/19 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k VZ Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje (přidělení VZ vybranému dodavateli) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKDS 30. 9. 2019 3963/19 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2019 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3962/19 Vodárenská a kanalizační a.s. – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3961/19 Obec Ejpovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3960/19 Výpověď dotace a změna typu zdroje u žádosti v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3959/19 Výpověď a prominutí sankce za pozdě doložené závěrečné vyúčtování u účelových individuálních dotací dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3958/19 Neuplatnění sankce v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3957/19 Uzavření smlouvy o dílo ve věci „Výsadba nových dřevin" v obcích Plzeňského kraje Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3956/19 Změna nařízení č. 2/2019 Plzeňského kraje Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3955/19 Darování vyřazeného majetku na vybavení nemocnice v Sýrii Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3954/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3953/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Triatlon Plzeň, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3952/19 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OKP 30. 9. 2019 3951/19 Pravidla pro účtování Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3950/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3118/19 ze dne 25. února 2019 a návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Národního dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy (COP) Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OŠMS 30. 9. 2019 3949/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1936/18 ze dne 23. dubna 2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3948/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 950/17 ze dne 21. srpna 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 4 – Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OŠMS 30. 9. 2019 3947/19 Změna Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ – ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3946/19 Projekt Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s názvem „Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy“ Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3945/19 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3944/19 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3943/19 Vyřazení movitého majetku Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice, Erbenova 184 likvidací Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3942/19 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 – Škoda Fabia Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3941/19 Jmenování konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů – Dětského domova, Nepomuk a Integrované střední školy, Plzeň, Škroupova 18 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3940/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3939/19 Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu a uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 v projektu „Digitální vzdělání pedagogů SŠ pro efektivní výuku“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3938/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3937/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3936/19 Objednávka na vypracování projektů a vyznačení dílčích úseků dálkových cyklotras Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3935/19 Zařazení stavebních akcí z úspor do seznamu akcí a zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3934/19 Schválení záměru realizace projektu „Busy 2020" a uzavření Příkazních smluv o zastoupení zadavatele s Centrálním nákupem, p. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3933/19 Uzavření Dodatku č. 38 ke Smlouvě o závazku veř. služby v drážní dop. a Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní os. dopravě na tratích č. 190 a č. 170 na částech tratí v působnosti PK, s dopravcem ČD, a.s. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3932/19 Uzavření Dodatků č. 1/2020 ke Smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3931/19 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě v Plzeňském kraji“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 30. 9. 2019 3930/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 11 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2020 - 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 30. 9. 2019 3929/19 Záměr realizace sochy Milady Horákové Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3928/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3927/19 Vyhlášení „Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020" Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3926/19 Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji - změna termínu usnesení RPK č. 3208/19 z 18. 3. 2019 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3925/19 Souhlas k přijetí daru Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
ORR 30. 9. 2019 3924/19 Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 30. 9. 2019 3923/19 Převod 200 ks licencí SW Symantec Protection Suite Enterprise Edition na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 30. 9. 2019 3922/19 Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o poskytování technické podpory, údržby, servisu a rozvoje systému prvků aktivního monitoringu a informačních systémů Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3921/19 Zrušení věcného břemene k. ú. Klatovy - SK Klatovy 1898, z.s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3920/19 Plzeňský kraj – Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Dětský domov Čtyřlístek, Planá x město Planá, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3919/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3918/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3917/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3916/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Borovy, Vlčnov u Zavlekova, Velhartice, Předslav, Nehodiv, Chotěšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-jih x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3915/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Libosváry – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vidice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3914/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kralovice u Rakovníka x město Kralovice – Dům sociální péče Kralovice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3913/19 Výkup pozemku v k. ú. Domaslav - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. B., V. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3912/19 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z oblastí Individuální projekty a Ostatní financování do oblasti Sociální věci a navýšení rozpočtu PK o vratky nevyčerpaných dotací - projekt "Podpora sociálních služeb v PK 2016 - 2019" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3911/19 Rozpočtové opatření č. 194 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2019
OEK 30. 9. 2019 3910/19 Rozpočtové opatření č. 193 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. v rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3909/19 Rozpočtové opatření č. 192 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3908/19 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3907/19 Rozpočtové opatření č. 190 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtových oblastech Ostatní financování a Sociální věci a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3906/19 Rozpočtové opatření č. 189 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3905/19 Rozpočtové opatření č. 188 – Přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3904/19 Rozpočtové opatření č. 187 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3903/19 Rozpočtové opatření č. 186 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3902/19 Rozpočtové opatření č. 185 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3901/19 Rozpočtové opatření č. 184 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3900/19 Rozpočtové opatření č. 183 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3899/19 Rozpočtové opatření č. 182 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3898/19 Rozpočtové opatření č. 181 – Přesun z oblasti Zdravotnictví, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3897/19 Rozpočtové opatření č. 180 - přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3896/19 Rozpočtové opatření č. 179 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3895/19 Rozpočtové opatření č. 178 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - ITEP 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3894/19 Rozpočtové opatření č. 177 - dotace MK - UZ 34013, 34057, 34070, 34941, 34949 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 30. 9. 2019 3893/19 Rozpočtové opatření č. 176 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070, UZ 33077 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3892/19 Rozpočtové opatření č. 175 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Ekologické zahrady 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3891/19 Rozpočtové opatření č. 174 – UZ 13013, snížení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3890/19 Rozpočtové opatření č. 173 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3889/19 Rozpočtové opatření č. 172 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3888/19 Rozpočtové opatření č. 171 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3887/19 Rozpočtové opatření č. 170 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3886/19 Rozpočtové opatření č. 169 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3885/19 Rozpočtové opatření č. 168 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 30. 9. 2019 3884/19 Změna v Komisi životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3883/19 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 30. 9. 2019 3882/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »