Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 26. 2. 2018 1711/18 Dovolení člena představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OŽP 26. 2. 2018 1710/18 IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Základní údaje o lesích v PK; Objem kůrovcového dříví.
OKŘE 26. 2. 2018 1709/18 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 4. čtvrtletí r. 2017 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1708/18 IZ - Informativní zpráva o naplňování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 - 2018 za rok 2017 Najmanová Martina, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OŽP 26. 2. 2018 1707/18 Poskytnutí dotace z Dotačního programu podpora protipovodňových opatření 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 2. 2018 1706/18 Poskytnutí dotací z Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 2. 2018 1705/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 2. 2018 1704/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 2. 2018 1703/18 Dohoda o realizaci projektu Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje v roce 2018 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 2. 2018 1702/18 Vyhlášení dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ v aktualizovaném znění Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace, změna č. 1
OŽP 26. 2. 2018 1701/18 Obec Pařezov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 26. 2. 2018 1700/18 Poskytnutí finanční dotace žadateli Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih + sever Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 2. 2018 1699/18 Souhlas s umístěním sídla společnosti Nefrologická ambulance, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
KDS 26. 2. 2018 1698/18 Změna usnesení RPK č. 1415/17 ze dne 11. 12. 2017 Sádlová Jana Leščinský Jiří Zobrazit
Původní usnesení RPK č. 1415/17
VVŽÚ 26. 2. 2018 1697/18 Zajištění úklidu areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 26. 2. 2018 1696/18 Vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje" Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘ 26. 2. 2018 1695/18 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Jenčík Milan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
Nařízení Plzeňského kraje č. 2/2018
Příloha č. 1 nařízení č. 2/2018
Příloha č. 2 nařízení č. 2/2018
Příloha č. 3 nařízení č. 2/2018
Příloha č. 4 nařízení č. 2/2018
Příloha č. 5 nařízení č. 2/2018
OŠMS 26. 2. 2018 1694/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 33 a 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Příloha č. 2 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Příloha č. 5 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
OŠMS 26. 2. 2018 1693/18 Vyhlášení dotačního programu/titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU V ROCE 2018 a ustanovení hodnoticí komise tohoto programu/titulu Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2018 1692/18 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a specializačního příplatku pedagogického pracovníka, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Plzeňský kraj Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2018 1691/18 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů, včetně jmenování konkursních komisí - PPP, Plzeň, Částkova 78; SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99; ZŠ, Plzeň, Podmostní 1; G a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2018 1690/18 Finanční dotace - KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady III, Jana Opletala 683/5 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2018 1689/18 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2018 1688/18 Souhlas se zapojením Plzeňským krajem zřizovaných škol do přípravy místních akčních plánů II Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2018 1687/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1686/18 Změna usnesení RPK č. 4432/16 ze dne 22.02.2016 Řídící výbor a Pracovní skupina „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská“ Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1685/18 Udělení souhlasu se zajištěním dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou Karlovarským krajem v územním obvodu Plzeňského kraje v roce 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1684/18 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2018 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1683/18 Zařazení projektových dokumentací do seznamu projektových dokumentací na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK realizovaných v roce 2018 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1682/18 Rozšíření Integrované dopravy Plzeňska, zařazení 255 obcí Plzeňského kraje a stanovení cen jízdného IDP pro 32 nových vnějších tarifních zón IDP od 1. 7. 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1681/18 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2“ Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1680/18 Navýšení návratné finanční výpomoci – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/232 Břasy – Liblín – dokončení“ o 129 292,97 Kč Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1679/18 Majetkoprávní vypořádání stavby „Silnice I/27 – přeložka Třemošná“. Uzavření darovací smlouvy v souvislosti s bezúplatným nabytím dvou úseků býv. silnice I/27, umístěné na pozemcích v k.ú. Třemošná - PK x ČR – ŘSD. Změna usn.RPK č. 934/17 (21.8.2017) Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1678/18 Uzavření dodatku č. 35 ke Smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem České dráhy, a. s. v případě poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1677/18 Uzavření dodatku č. 34 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2018 1676/18 Uzavření dodatků pro rok 2018 k příkazním smlouvám se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 2. 2018 1675/18 Změna platu ředitele Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 2. 2018 1674/18 Dodatek zřizovací listiny Západočeského muzea v Plzni, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 2. 2018 1673/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 7 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2018 - 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1672/18 GDPR - analýza příspěvkových organizací Plzeňského kraje v sociální oblasti Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1671/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1670/18 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2018 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1669/18 Projekt plánování sociálních služeb - VZ - webový portál Najmanová Martina, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1668/18 Informování o změně úhrady za stravování v Domově pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1667/18 Vyřazení movitého majetku prodejem – Domov sociálních služeb Líblín, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1666/18 Souhlas zřizovatele s podpisem Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 2. 2018 1665/18 Individuální finanční dotace - cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s. Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 26. 2. 2018 1664/18 Dodatek č. 2 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem – projekt Smart akcelerátor Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 26. 2. 2018 1663/18 Projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 26. 2. 2018 1662/18 Zadání nadlimitní VZ „Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb Digitální technické mapy PK" (uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 26. 2. 2018 1661/18 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní VZ „Dodávka diskových polí pro Plzeňský kraj" Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 26. 2. 2018 1660/18 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní VZ Dodávka serverů pro Plzeňský kraj Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 26. 2. 2018 1659/18 Poskytnutí finančních darů školám v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy IV. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 26. 2. 2018 1658/18 Stavba roku Plzeňského kraje 2017 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 26. 2. 2018 1657/18 Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018 Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Pravidla dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018
ORR 26. 2. 2018 1656/18 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 - vyhlášení dotačního titulu Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 26. 2. 2018 1655/18 Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2017/2018 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1654/18 Podání žádosti o změnu v projektu „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a.s.“ (registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25556) Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
OIM 26. 2. 2018 1653/18 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 Česák Emil Krejsová Marcela Zobrazit
Žádost
OIM 26. 2. 2018 1652/18 Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (kanalizačního vedení) - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Vodohospodářské sdružení Rokycanska (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1651/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Břasy; středisko Tachov, k. ú. Zadní Chodov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1650/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Seč, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1649/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Poběžovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Poběžovice u Domažlic Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1648/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy, Tajanov u Tupadel, Kal u Klatov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1647/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1646/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všekary - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Všekary Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1645/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1644/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vlkanov u Nového Kramolína - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vlkanov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1643/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Spálené Poříčí, Nová Ves u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1642/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kocourov u Horšovského Týna, Podražnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy České republiky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1641/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Třemošná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, schválení uzavření darovací smlouvy Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1640/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Osek (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1639/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Luženice a Luženičky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Luženičky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1638/18 Bezúplatné nabytí pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1637/18 Výkup pozemků v k. ú. Louňová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Slavomil Zeman, Ing. Slavomír Zeman Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1636/18 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Pavel Gross Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1635/18 Prodej pozemku v k. ú. Buček – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Alexander Folk Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 2. 2018 1634/18 Prodej pozemku v k. ú. Horní Bělá – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Alena a Jaroslav Paradýsovi Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1633/18 Rozpočtové opatření č. 43 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1632/18 Rozpočtové opatření č. 42 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1631/18 Rozpočtové opatření č. 41 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazného ukazatele u organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1630/18 Rozpočtové opatření č. 40 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 2. 2018 1629/18 Rozpočtové opatření č. 39 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1628/18 Rozpočtové opatření č. 38 – zapojení vratek dotace dle § 101a zákona o soc. službách Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1627/18 Rozpočtové opatření č. 37 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Oslavy osmičkových roků Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1626/18 Rozpočtové opatření č. 36 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1625/18 Rozpočtové opatření č. 35 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1624/18 Rozpočtové opatření č. 34 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekty II/232 Břasy – Liblín - dokončení a III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1623/18 Rozpočtové opatření č. 33 – navýšení oblasti Individuální projekty z Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1622/18 Rozpočtové opatření č. 32 - Finanční vypořádání za rok 2017 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1621/18 Rozpočtové opatření č. 31 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ a přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1620/18 Rozpočtové opatření č. 30 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, navýšení závazného ukazatele u Integrované střední školy živnostenská, Plzeň Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1619/18 Rozpočtové opatření č. 29 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1618/18 Rozpočtové opatření č. 28 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1617/18 Rozpočtové opatření č. 27 – Dotace z operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE na projekt CONNECT2CE Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1616/18 Rozpočtové opatření č. 26 – dotace MŠMT – UZ 33049, UZ 33063, UZ 33069, UZ 33070, UZ 33071, UZ 33155, UZ 33166, UZ 33192 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příspěvkových organizací dle jednotlivých účelových znaků
OEK 26. 2. 2018 1615/18 Rozpočtové opatření č. 25 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1614/18 Rozpočtové opatření č. 24 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1613/18 Rozpočtové opatření č. 23 – změna závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1612/18 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 2. 2018 1611/18 Rozpočtové opatření č. 21 - dotace MPSV – UZ 13305, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 26. 2. 2018 1610/18 Zařazení projektů do seznamu Přehled individuálních projektů zařazených do rozpočtu na rok 2018 a zajištění financování příspěvků organizacím zřízeným Plzeňským krajem na splátky návratných finančních výpomocí Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 26. 2. 2018 1609/18 Změna v Komisi pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 2. 2018 1608/18 Úhrada členského příspěvku na rok 2018 mezinárodní organizaci Institut regionů Evropy Kozel Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 26. 2. 2018 1607/18 Prodloužení termínů u dotace pro obec Nezamyslice Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 26. 2. 2018 1606/18 Prodloužení termínů u dotace pro město Rabí Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2018 1605/18 Memorandum o spolupráci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 2. 2018 1604/18 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 2. 2018 1603/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 2. 2018 1602/18 Finanční dar trojčatům narozeným ve Fakultní nemocnici Plzeň Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
ODSH 12. 2. 2018 1601/18 Uzavření dodatků 3/2018, 4/2018, 5/2018 a 6/2018 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s. Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKŘE 12. 2. 2018 1600/18 Stanovení oblasti působnosti novému náměstkovi hejtmana Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKP 5. 2. 2018 1599/18 Poskytnutí finančního daru Mikroregionu Nepomucko Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
ODSH 5. 2. 2018 1598/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) v rámci vyhlášené výzvy č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI a předpokládané navazující výzvy č. 26 ITI Plzeňské metropolitní oblasti v rámci IROP Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OIT 22. 1. 2018 1597/18 Smlouva na zajištění provozu Portálu veřejné správy a SW řešení pro anonymizaci smluv Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1596/18 Poskytnutí dotace žadateli Mulačova nemocnice s.r.o. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1595/18 IZ - Informativní zpráva o činnosti společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1594/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2017 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1593/18 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2016/2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1592/18 IZ - Skutečný stav investičních a neinvestičních akcí k 22.12.2017 na silnicích II. a III. třídy Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1591/18 IZ - Zpráva o pořízení strojních investic příspěvkové organizace SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitostech SÚS PK v roce 2017 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1590/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 1. 2018 1589/18 IZ - Zprávy o činnostech komisí RPK za rok 2017 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Komise právní a legislativní_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro bezpečnost a záchranný systém_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro kulturu a památkovou péči_ Zpráva činnosti za rok 2017
Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro obnovu venkova_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro otevřený kraj_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro sport_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany
OŽP 22. 1. 2018 1588/18 Obec Erpužice - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1587/18 Obec Běšiny – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1586/18 Obec Vrhaveč – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1585/18 Obec Příšov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1584/18 Obec Dolany – žádost o prodloužení termínu realizace a prominutí podmínky doložení územního rozhodnutí na projekt Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1583/18 Prodloužení termínu pro ukončení přijímání žádostí uvedeného ve výzvě již vyhlášeného dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1582/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1581/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1580/18 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018
OŽP 22. 1. 2018 1579/18 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2018) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2018)
OŽP 22. 1. 2018 1578/18 Zřízení přírodní památky Čerňovice Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1577/18 Kalmetizace-uzavření a podpis smluv 2018 Šimek Luboš, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1576/18 Zapojení Plzeňského kraje do 7. ročníku Plzeňského poháru záchranářů Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1575/18 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1574/18 Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce u některých členů představenstev nemocnic Plzeňského kraje a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. – užívání služebních vozů pro soukromé účely Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1573/18 Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro předsedy rad jednatelů nemocnic Plzeňského kraje a pro předsedu představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. – navýšení odměn a dalších plnění Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1572/18 Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce u některých členů představenstev společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., a Domažlická nemocnice, a.s. – navýšení odměn a dalších plnění Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1571/18 Dohody o používání výplatních strojů k úhradě cen za poštovní služby Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1570/18 Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje" Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1569/18 Převod movitého majetku formou daru - Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Nová Hospoda Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 1. 2018 1568/18 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1567/18 Přeshraniční projekt „Vintířova stezka" Plecitá Ivana Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1566/18 Výsledek podlimitní veřejné zakázky na služby „Zlatá stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů" Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1565/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1564/18 Platové postupy Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1563/18 Stanovení platu Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1562/18 Ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1561/18 Školská rada SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 761- vzdání se člena školské rady a jmenování nového člena školské rady Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1560/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1559/18 Určení zástupkyň ředitelky Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson, jehož činnost je vykonávána v rámci Dětského domova, Staňkov Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1558/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1557/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1556/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1555/18 Školní statek Horšovský Týn – Horšov, s.r.o., v likvidaci – účetní závěrka, výsledek hospodaření za rok 2017, konečná zpráva likvidátora, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1554/18 Uzavření dodatků 1/2018, 2/2018 a dodatku č. 19 ke Smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1553/18 Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí zálohy na mzdové náklady mezi Plzeňským krajem, organizátorem POVED s. r. o. a dopravci Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o., ARRIVA Střední Čechy, s.r.o. a Autobusy Karlovy Vary, a.s. Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1552/18 Uzavření Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska, jejích dílčích smluv Provozně – ekonomické a Provozně technické Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1551/18 Dodatek č. 25 ke Zřizovací listině SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1550/18 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – III. čtvrtletí 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1549/18 Vyhlášení dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji pro rok 2018 - 1. výzva" Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1548/18 Projekt „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska" Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1547/18 Projekt „Nová stálá expozice hlavní budovy klatovského muzea" Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1546/18 Smlouva o spolupráci - Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z. s. Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »